C8:009


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Crono sampt frälsse gårdarne Kyhl medh alla
des till ägor och lägenheeter hwilcka ähro
belägne uthi Södermammelandh och Oppunda
häradh Julleta sochn mätt Anno 1691 af
                                Petter Utter

    Notarum Explicatio

Kyhl {A. crono hemman 1} af lyka dehl uty
         {B. frälssehemman 1} åcker och äng
                                                                     A.                 B.
                                                                    Tunnor lass  Tunnor lass
I. Starck leer iordh               19 48/56
II. samma slags åcker mon  15 32/56
        Summa 35 24/56
                              Fördehlningen ähr        17 12/56  -    17 12/56
III. 25 44/56 tunnor hårdh och sydwald godh
    och bärande              ad 3 lass 77 5/14
IV. 6 10/56 hårdh wald ad 1 ½    9 ½
        Summa 86 12/14
                            Fördehlningen ähr         -    43 6/14    -    43 6/14
    inga humblegårdar
C. Een hage till A. stennig mark
D. en hage till B. stennig mark
    fyskie medh noot uthi Hiel-
    maren.

    Det finnes ingen wissheet
    om hwilcken som ähr bohl-
    by, men skoug till öfwer-
    flödh till wedh och gierdsel
    sampt timber till huus
    bygnat, godt mulbette.

(Text på kartbilden:)
hage stennig marck
hage stennig marck
Kyhl
hårdh och sydwald
linda af gierdat teg

sydwald

Mätte scalan