C8:010


(Rubrik:)
Geometrisk Delinetion
    öfwer
crono sampt frälsse hemmanen som
ähre uty bynn Bottn och be-
lägne medh de sine läg-
genheeter och till ägor uty
Södermanneland Oppunda
häradh och Julleta sochn
Mätt Anno 1691 af
                       Petter Utter


    Notarum Explicatio

         {A. Giästgifware gårdhen hemman 1.
         {B. Cronohemman 1 högwelborne fru Falckn-    
Botn {berg opdrager Konglig Mayestätt och Cronan i bytte
         {C. frelsse hemman 1
         {D. frälsse hemman 1.
Desse ähre af lyka stångtahl och tegskyffte, inäst
alla lägenheeter och tillägor.
                                                                    A                  B                  C                    D
                                                                  Tunnor Lass  Tunnor Lass Tunnor Lass  Tunnor Lass  
I. Starck gran och eeniordh     26 16/56
II. Starck gran och en iordh    28 36/56
            55 Tunnor
    Fördelning emellan gårdarne                13 42/56        13 42/56        13 42/56        13 42/56
    Det åhrliga uthsäde ähr
    halfparten                                               6 49/56         6 49/56          6 49/56          6 49/56

III. 14 5/7 tunnor bärande hårdwald ad 3 ½ lass 51 7/14
IV. 20 tunnor kerr wald                     ad 2            40
V. 5 9/14 tunnor skougs wald            ad 1            5 9/14 
VI. 11 tunnor kerrwald                      ad 3            33
VII. 1 ½ tunnor hård wald                 ad 1            1 ½
        131 9/14
     Fördelning på höö                                -  39 51/56      -  39 51/56      -  39 51/56      -  39 51/56

VIII. 9 5/14 tunnor kerrwald    ad 2   18 5/7
IX. 2 5/14 tunnor kerrwald      ad 3    7 1/14
                Till den eena gården höö            -      -              -      -            -  58 5/7
E. Een hage hafwa all fyra går-
    darne ihop
F. Hage till B.
G.} Engar till A som slåås
H.}

J.} Engar till C. slåås
K.}
 
L.} Engar till D. slåås
M.}

N. Hage till A.
O. hage till C.
P. hage till D. Desse hafwa inga humbelgårdar

Denne byen ähr bohlby men ähr icke kun-
nog om sin Råågång så att de der kunna
uthwissa, ähr och på deeras skoug knapt fångskoug
till wed och giärdsell, intett timber, godt nötorfftigt
mulbette, litet och knapt fyskie.

(Text på kartbilden:)
hårdhwald
slätte sydwald
slätt sydwald
kerrwald
hårdh-wald
Bottn
Bärande hårdhwald
hage
hage stennig mark
hage
hage
hage
hage
kerr-wald

biörck och ahlskoug
Skoug wald
kerr wald
Fäbo-siöön

kerr-wald

Kerr wald
Kerr-wald
Kerr wald
kerrwald

Scala ullnarum