C8:011


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Crono hemmanet Gluggen medh des till
ägor och lägenheeter, hwilcket ähr mätt
och förfärdigat effter Hans Mtayestätt högwälborne Herr
Landh höfdingens befallning, och ähr be-
lägit uty Sodermammeland Oppunda
häradh och Julleta sochn Mätt Anno 1691
                af Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Gluggen ½ Crono hemman beståår af effter-
    fölliande lägenheeter
                                                                    Tunnor  Lass
I. Tall och såg iordh                  4 38/56
II. Samma slags åckermon        3 42/56
       Summa  8 24/56 k Tunnor
                       Dett åhrliga uthsädet ähr      4 12/56

III. 3 11/56 tunnor hårdh wald    ad 3 lass 10 3/8
IV. 1 47/56 tunnor hårdh wald    ad 1½       2 5/8
                                                                                    13
B. Een hage af tall och biörck skoug små
    snäfwert bette
    humblegård om 50 stänger litet fyskie uty
    Hielmaren.

Detta ähr af gierda på Wässby ägor
hwar på det hafwer sin fång skoug
till wedh och gierdzell så och timber
till huus bygnat, snefwert
mulbette.

(Text på kartbilden:)
hage af små tall och biörckskoug
Gluggen
hårdh-wald                                       
hårdh-wald

Scala Ullnarum