C8:012

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Crono hemmanet Kellareboda 1 sampt och frälse
gården der samma städes medh alla
des till ägor och lägenheeter, hwilcka
ähro belägna uty Södermammeland
Oppunda häradh och Julleta sochn Mätt Anno
    1691 af Petter Utter

    Notarum Explicatio

Kellareboda {A crono   } af lyka stång tall i åcker och äng
                    {B frälsse  }
                                                                               A                  B                 
                                                                              Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Medell måttig stark lerriordh          17
II. Samma slags åcker iordh               12 12/56
                Summa 29 12/56
    Fördehlning af uthsädet
    till hwar gårdh ähr                        14 36/56
    om åhret ähr                                                      7 18/56  -        7 18/56  -
III. 5 tunnor tufwig hårdh wald ad 3 lass    15
IV. 4 ½ tunnor hårdh wald         ad 2            9
V. 4 47/56 tunnor tufwig hårdh wald ad ½   2 3/8
VI. 4 tunnor hårdh wald mager ad                2
VII. 3 ½ hårdh wald                  ad                3 ½
                 32 lass
                                                Fördelningen        -      16            -      16
    A. hafwer humblegård till 50 stänger
C}
D.} twenne hagar komer och till A.

E} twenne kommer B till hager
F}

Desse ähro afgierda på Berga
ägor hwar på ähr godh fångskoug till
wedh gierdzell och timberskoug
sampt nötorfftigt mulbette,
fyskie med noot uty Hielmaren  

(Text på kartbilden:)
Skoug och uth-mark tager har emot
hage af små skoug
hårdwald
hage
hage
hage
Kiellarboda
tufwige hårdhwald
hårdhwald

mager hårdhwald
Tufwig hårdhwald

Mätte Scalan