C8:013


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Hillersta crono hemman medh alla des till-
ägor och lägenheeter, hwilcken ähr belägen
uti Södermanneland Oppunda häradh och
Julleta sochn Mätt Anno 1691 af
                                        Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Hillersta 3/4 hemman crono des till ägor som
    effter föllier.
                                                                                Tunnor  Lass
I. Medel måtig stark lerr iordh             8 54/56
II. Samma slags iordh mon                  7 38/56
                16 36/56
                Det åhrliga uthsäde ähr                           8 18/56    -
III. 29 20/56 tunnor hårdh wald med
      biörk skoug                      ad 3/4      22 1/56
IV. 12 tunnor hårdhwald        ad ½        6
V. 3 32/56 tunnor hårdh wald ad 1       3 32/56          -        31 32/56             
    Ingen hage, intet fyskie
    Humblegårdh om 60 stänger

Detta ähr af gierda på Torps ägor hwar-
på ähr ingen fångskoug hwarcken till
wed eller gierdzell ej hell timber, så
och mycket knapt eller intet
mulbette.

(Text på kartbilden:)
hårdhwald
hårdhwald
hårdh wald medh små biörckskoug
Hillersta

Scala Ullnarum