C8:017a


(Rubrik:)
Geometrisk
Affrytningh
oppå Bolbyen
    Lind
hwilket är frälsse och der
på liggande hemma och
torp, som ära belägna uti
Sudermanneland
Oppunda härad och Skyllinge sochn
Mätt Anno 1688 af
                Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Lind 1 frälsse hemman ähr förmedlat till
    ½ men till herrgården med ressor och dags-
    wercken som en heel gårdg, des lägenheeter,
C. Starck leer iordh                                             6.29      6 tunnor 29 kappar
D. Starck leer iordh                                             5.35      5            35
    {22. Kerr wald bärande      13 9/56 tunnor    32 5/8
F. {23. Kerr tufig måssewald  12 12/56             12 1/8
    {24. hårdh wald bärande     6 11/14                9 7/8     54 3/8 lass
G. Een hage ihop med den andra gården
H. Een hage för sig allena

B. Jbidem 1 frälsse hemman af lycka förme-
    dling och lägenheeter, desse liggia utj
    teg skiffte båda i åcker och äng af lycka dehl
C. Starck leer iordh                                            6.29       6 tunnor 29 kappar
D. Starck leer iordh                                            5.35       5            35
    {22. Kerr wald bärande      13 9/56 tunnor    32 5/8
F. {23. Kerr tufwig måssewald 12 12/56           12 1/8
    {24. hårdh wald bärande     6 11/14                9 7/8     54 3/8 lass
G. Een hage med den andra gården
J. Een hage för sig allena

    Desse hafwa sin egen skoug, nötorfftigt
    gårdefång och wedbrand, intet timber,
    knapt mulbette, nödtorfftigt fyskie
    inga humblegårdar

    Afgierda hemman
K. Brentorp 1 frälsse hemman ähr för med-
    lat till 1/4 men till herrgården ressor och
    dagswercken som ½, dess lagenheter
L. Starck leer iordh                                    3.5
M. {25. Starck iordh                                  - 30
      {26. Sand iordh                                    - 31        4 tunnor 10 kappar
N. Stark leer iordh                                     4.16
O. täppan                                                    - 27        4             43
P. {27. Kerr wald barande    6 9/56 tunnor 10 ½
    {28. hårdhwald                 8 4/7               8 ½
Q. Kerrwald                          2                     2          21 lass

    Pattalla ligger i tegskiffte med Brentorp
    uty ängarne af lycka dehl
R. Een hage af moomarck
S. hage i hop med Pattalla
    intet fyskie, humblegårdh om 200 stänger 300 qvadrat alner

T. Pattalla 1 frälsse hemman ähr förmedlat till
    1/4 men till Herrgården ressor och dagswerken for halfft.
U. Starck leer iordh                                4.34        4 tunnor 34 kappar
X. {29. Starck leer iordh                        5.24
     {30. Swart mylla                                1.33        7            1
P. {27. Kerrwald bärande     6 9/56 tunnor 10 ½
    {28. hårdhwald                 8 4/7               8 ½
Q. Kerrwald                          2                     2          21 lass
    Teg skiffte med Bräntorp
Y. hage moomarck
S. Een hage med Bräntorp
    intett fyskie, bhumblegardh om
    200 stänger    300 qvadrat alner.

(Text i högra spalten:)
7. Åtorp 1 frälsse hemman ähr förmedlat till
    1/4 uty alt, dess legenheeter.
1. {31. Sand iord                                - 45
    {32. Medelmattig starck iord        1.30         2 tunnor 19 kappar
2. {33. Sandiordh                              1.37
    {34. Medel måttig starck iordh     - 39          2             20
3. Sydewald               2 1/8 tunnor   4 1/8
4. {35.} hårdh wald           
    {36.}                      2 9/14               5             9 1/8 lass
5. hage steenig och moomarck
    ingen humblegårdh intett fyskie.

6. Lindkulla 1 frälsse hemman ähr förmed-
    lat till 1/4, men ressor och dagswerken som
    ett halfft till gården, dess lägenheeter.
7. Starck leeer iordh                        3.54        3 tunnor 54 kappar
8. Starck leer iordh                          3.8          3             8
9. Kerrwald         12 5/28 tunnor     24 1/4
10. Sydwald            1 1/4                 3 3/4       28 lass
11. hage små skoug, intett fyskie
    ingen humblegardh

12. Dagslööt 1 frälssehemman ähr förmed-
    lat till 1/4 uty alt.
13. Starck leer iordh                                3. 49        3 tunnor 49 kappar
14. Starck leeriordh                                 3.22         3             22
15. Syde wald                      1 tunnland      2
16. Kerr tufwig måssewald 4 25/28           9 3/4
    Finnes och uppå Rossendahls afritning
    angh på Wammelsöön, nembligen
J. {3. Eckskoug                9 3/8                4 3/4
   {4. Kerr wald                1 19/28            4 ½        21 lass
17. hage af berg och stenig marck.
18. kalfhage, ingen humblegårdh, knapt fyskie.

    Oskattlagde torp
19. Lindbro giör 1 dagswerkie om wecken
20. Sandiord                                 -   14                - 14 kappar
21. Sand iordh                             -    14               -  14 kappar
    Ingen äng och ingen hage

    Lindstugan hafwer man en
E. täppa                                        - 22                  - 22

    Twenne sålatstugor, dessa af-
    gierda hafwer sin fångskog
    som bolbyn.

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Biörnmyra ägor möter här
Floda sochn
Stafs ägor på denne sydan
Skyllinge ägor tager här emot
Hwalsta ägor tager emot
Wammeln Lacus

Dagslöt
Sålatstuga
Lindstuga
Lindkulla
Lind
Brentorp
Pattala
Åtorp
Lindbro

Scalan inhåller 1000 alnar