C8:018a


(Rubrik:)
Geometrisk
Affrytningh
oppå frälsse hemmanen
Hwalstad
som ära belägna uti
Sudermanneland
Oppunda Härad och Skyllinge sochn
Mätt Anno 1688 af
                            Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Hwalstad 1 frälsse hemman ähr förmedlat
    till ½ uty alla uthgiffter, dess läggenheeter som föl-
    lier, ligger uty tegskiffte till war trydie stång
    både uty åcker och äng, med de andra bäggie
    frälssegårdarne.
D. Starck lerriordh                                    5   16            5 tunnor 16 kappar
E. Starck lerr iordh                                   5   51 1/3      5            51 1/3  
F. Kerrwald                  35 1/8 tunnor     35 1/8
G. Mager hårdhwald    36 3/14               9 1/4              44 3/8 lass
H. En koohage af godt bette, ähr alla tree gårdar om
J. En bettes hage snäfwert bette
    ingen humblegårdh.

B. Jbidem 1 frälsse hemman ähr förmedlat till ½
    uty alt, ligger uty tegskifft som för ähr sagdt,
D. Starck lerriordh                                    5   16            5 tunnor 16 kappar
E. Starck lerr iordh                                   5   51 1/3      5            51 1/3  
F. Kerrwald                      35 1/8 tunnor 35 1/8
G. Mager hårdhwald        36 3/14           9 1/4               44 3/8 lass
H. En koohage af godt bette ähr alla trre lyka dehl
K. En bettes hage knapt bette.
     Ingen humblegårdh.

C. Jbidem 1 frälsse hemman ähr och förmedlet
    till ½ uty alla uthlagor, ligger och i tegskiffte
    som för ähr sagdt.
D. Starck lerr iordh                                   5   16            5 tunnor 16 kappar
E. Starck lerr iordh                                   5   51 1/3      5            51 1/3  
F. Kerrwald                      35 1/8 tunnor 35 1/8
G. Mager hårdh wald       36 3/14           9 1/4               44 3/8 lass
H. En koohage godt bette, alla trre af lyka dehl
L. En hag för sig allena.
    Ingen humblegårdh.

    Desse gårdar hafwa sin egen skoug, hwar-
    uppå ähr nötorfftig fong skoug till wed
    och gårde fång, sampt timber till huus-
    bygnat, nötorfftigt fyskie samt
    mulbete.

    Afgierda hemman
T. Diuwick 1/8 frälsse

    Oskatt lagde torp
M. Nortorp
N. Medelmåttig starck iordh            1   20                    1 tunna 2 kappar
O. Medel måttig starck iordh           2   8                      2           8
P. Sydewald                            1 13/28 tunnor     3
Q. Hårdwald                            4                         4
S. Kerrwald                            6 9/14                  9 3/4      16 3/4 lass
R. En hage, ingen humblegårdh, intet fyskie

    Desse hafwa sin fång skoug och mulbette
    som bohlbyen
    Twenne sållatstugor

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Linds ägor tager emot
Skyllingby ägor
Åsha ägor möter på denne sydan
Hålbonäs ägor
Wammeln Lacus
 
Diuwyck
Sålatstuga
Nortorp
6 tunnor 31 1/4 kappar
Mörchäl
Hwalstad
Sålatstuga
Kamhaf

Scalan inhåller 1200 alnar