C8:018b


(Rubrik:)
Geometrisk
Affrytningh
oppå frälsehemmanen
    Warbro
Som ära belägna utj
Sudermanneland
Oppunda Härad och Skyllinge sochn
Mätt Anno 1688        af
                           Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Warbro 1, frälsehemman ähr förmedlat
    till ½ utj alla uthlagor, men ibland med
    ressor och dagswercken till herrgården som
    en full gårdh, des lägenheeter som föllier.
C. Starck leer iordh                                    10.28    10 tunnor 28 kappar
D. Starck leer iordh                                      8.34
E. Een täppa starck iordh                             - 47
F. Een täppa starck leeriordh                       - 23      9            48

     {1.} Kerr wald bärande    16 23/28 tunnor 24 3/8
G. {2.}
     {3. Sydwald                      14 4/7                14 ½
     {4. Mager hårdhwald        7 17/28                ½
H. Kerrwald                           2                          3     42 3/8 lass
J.} Twenne hagar för sig allena
K.}
L. Een hage ihop med den andra gårdhen af lyka dehl
    Ingen humblegårdh.
    Nötorfftigt fyskie uty Wammeln.

B. Jbidem 1, frälssehemman af lycka förme-
    dling, desse gårdar ligga uty tegskiffte både
    uty åcker och äng af lycka stoor dehl
C. Starck iordh af leer                                 10.28    10 tunnor 28 kappar
D. Starck leer iordh                                      8.34       8             34
  Ingen täppa
     {1.} Kerr wald bärande   16 23/28 tunnor    24 3/8
G. {2.}
     {3. Sydwald                      14 4/7                  14 ½
     {4. Mager hårdhwald        7 17/28                 ½
H. Kerrwald                           2                            3     42 3/8 lass

M. Een hage for sig allena
L. Een hage i hop med den andra gården,
    Ingen humblegårdh.
    Nötorfftigt fyskie uty Wammeln

    Desse gårdhar hafwa sin egen skoug
    men allenast en litten backe
    mycket knap fångskoug till wed och
    gårdhefång ingen timberskoug, så och
    myckiet knapt bette.    
N. Qwarn hafwer legat till byen men
    nu lagder till herrgårdhen.
O. Sååg sammaledes, nu under herrgården.

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Ekeby ägor möter på denne sydan
Åhrby ägor
Åhrsta siön
Tiusta ägor möter här
Wammeln Lacus

Warbro
Sågen
qvarn
Qvarnstuga

Scalan inhåller 1200 alnar