C8:019


(Rubrik:)
Geometrisk
Affrytningh
oppå frälse hemmanen
Kantorp och Springarbool
som ära belägna utj
Sudermanneland
Oppunda Härad och Skyllinge sochn
    Mätt Anno 1688     af
                               Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Kantorp 1, frälsse hemman ähr
    förmedlat till 1/4, men till sätte-
    gården ressor och dagswercken som
    ett ½ hemman, des lägenheeter.
B. {1. Starck leerr iord                        2.38
     {2. dy iord                                      1.33        4 tunnor 15 kappar
C. Starck lerr iord                               3.20         3            20
D. Kerrwald                        3 ½ tunnor  7
E. {3. Kerr och måssewald 3 5/28          6
    {4. Hård wald                 1 1/7            1       14 lass
F. Een hage af berg och steen,
    Ingen humblegårdh,
    intet fyskie

G. Springarebool 1 frälssehemman
     ähr förmedlat till 1/4, men
    till herrgården ressor och dags-
    wercken som ½. Dess lägenheter
H. Starck biörck iord                            3.40       3 tunnor 40 kappar
J. Starck biörck iord                             4.30       4             30
K. Kerr och måsswald     4 11/14 tunnor 9 ½    9 1½ lass
L. En hage af medel måttig
    beet. Ängen och hagen ähro
    belägne ifrån byn, 1200 alnar.

(Text i högra spalten:)
intett fyskie, humblegårdh om
30 stänger 45 quadrat alnar.
Desse hemman ähra afgierda
uppå Råcklunda ägor hwarpå
de sin fångskoug effter nötorfften
till wed och gårde fång niuter
ingen timberskoug, men
nötorfftigt mulbette.

(Text på kartbilderna, först den vänstra:)
Skoug och uthmark på denne sydan
Springarbools hägnar här
Kantorp
(Kartbilden i mitten:)
Skougen möter här
Kantorp hägnar
(Till höger:)
Eketorp hägnar
Elfwesta hägnar här
Springarbool

Scalan inhåller 1200 alnar