C8:020


(Rubrik t.h.:)
Geometrisk
Affrytningh
oppå frälsse hemmanen
Fagerbiörk och Brotorp
som ära belägna utj
Suderm/a/nneland
Oppunda härad ock Skyllinge sochn
Mätt Anno 1688 af
            Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Fagerbiörck 1 frälsse hemman ähr
    förmedlat till ½ uty alla uthlagor
    dess lägenheeter som föllier
B. {1. Starck leeriord                    4 . 2
     {2. Sand iord                            -   51        4 tunnor 53 kappar
C. {3. Starck leer iord                   5 . 12
    {4. Sand iordh                           -    41        5            53
D. {5. Kerrwald    5 1/56 tunnor  10 1/8
     {6. hårdwald    6 15/28            3 1/4
E. {7. Kerrwald    3 53/56             5
    {8. hårdwald    3 43/56              2             20 3/8 lass
F. Een hage täpt af gierdet till kalfhage
G. Een hage ähr mycket mager bett
    nötorfftigt fyskie, ähr och en kattisse
    tagen ifrån byen och lagd under
    sättegården, humblegård om 40 stänger 60 qvadrat alnar

H. Brotorp 1 frälsse hemman ähr
(Fortsätter i högra spalten:)
     förmedlat till 1/4 men till herrgården
    ressor och dagswerken som ½. Dess lägenhetter
J. {9. Starck iord                                               3. 41
   {10. Sand iord                                                -  49       4 tunnor 27 kannor
K. {11. Starck iord                                           3. 31
     {12. Sand iord                                             1. 11        4              42
L. {13. Kerrwald godh bärande  4 ½ tunnor   13 ½ 
    {14. hårdwald                         2 5/8             2 ½
M. {15. Sydwald                        1 5/8             4 ½
     {16. hårdwald                        3/4                3/4            21 1/4 lass
N. Een /hage/ af enbuskar och steen
O. Een kalftompt, intet fyskie
    Humblegårdh om 40 stänger 60 qvadrat alnar
    Desse hemman ähre afgierda på
    Elfwesta ägor hwar på de niutta sin
    fångskoug till wed och gårdefång, in-1
    timberskoug, nötorfftigt mul-
    bette.

(Text på kartbilden:)
Elfwesta hägnar möter Råcklinge siöön
Skoug och uthmark på denne sydan
Fagerbiörck

(Högra:)
Elfwesta hägnar möter på denne sydan
Skougen tager emot här
Brotorp

Scalan inhåller 1000 alnar 
______________________
1) Kanske ett avbrutet ingen