C8:021


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
oppå frälsehemmanen
Rosendal Hofmanstorp och
Walingsäter
som ära belägna uti
Sudermanneland
Oppunda Härad och Skyllinge
    sochn
Mätt Anno 1688 af
            Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Rossendahl 1 frälse hemman ähr
    förmedlat till 1/4, men till hergården
    ressor och dagswercken som ½. Dess lägenheter
    som föllier
B. Starck biörcklerr                                4. 49    4 tunnor 49 kappar
C. Starck biörck iord                              4. 41    4             41
D. Kerr och måssewald    3 27/28 tunnor  8
E. Sydwald mager            6                        3
F. Wammelsöön hård wald med
    eeck och hasselskoug   8 53/56              6 3/4      17 3/4 lass
G. En hage steenig och snäfwert bette
H. En kalf hage, ingen humblegårdh
    nötorfftigt fyskie
K. Hofmanstorp 1 frälsse hemman
    ähr förmedlat till 1/4, men
    ressor och dagswerken som ½.
(Text i mellersta spalten:)
L. Starck leer iord                                2. 50        2        50
M. Starck leer iord                               3. 40        3        40
N. Kerr wald                  11 1/4            33 3/4      33 3/4 lass       
O. Een hage af berg och steen
    ingen humblegårdh.
    Lyttet fyskie.

P. Wallingsätter 1 frälsse
     hemman ähr förmedlat
    till 1/4 både Cronan och hergården
    dess lägen heter som föllier,
Q. Starck lerriord                        3. 36        3    36
R. Stark lerriord                          3. 19        3    19
S.{1. kerrwald            6 13/56    18 3/4
   {2. hårdhwald          1 3/8        1 ½        20 1/4 lass
T. Een hage af berg och sten
V. Een kalf hage
    Intet fyskie, ingen humblegårdh

(Högra spalten:)
    Desse hemman ähra afgierda
    uppå Gryttsta ägor hwar på de
    niuta sin fångskoug till nötorfften
    gårde fång och wed brand, men
    ingen timber skoug, sampt
    nötorfftigt mulbette.

J. Wammelsöö häfdas under
    Dagslööt för äng, af hasselbuskar
{3. och eckskoug        9 3/8 tunnor 4 3/4
{4. kerrwald                1 19/28        4 ½        9 1/4 lass

(Text på kartbilden:)
Hålbonäs äng
Wammeln Lacus
Wammelsöön

Skoug och uthmarck
Syltan Lacus
Rosendahl
Hästedals hägnar möta här
Hofmanstorp
Skoug och uthmark här
Walingsäter
walingsäter-siöön
Smedsbols hägnar

Scalan inhåller 1200 alnar