C8:024b


(Rubrik:)
Geometrisk
Affrytningh
oppå Bohlyen1
Hästdal {med
             {Smedsbohl
             {Hwinsätter och
             {Hållbäck
hwilket är frelsse och
der på liggiande hemman och
torp som ära belägna uti
Sudermanneland
Oppunda Härad och Skyllinge sochn
Mätt Anno 1688 af
                    Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Hästedahl 1 frälsse hemman ähr förmedlat
    till ½ men ressor och dagswercken till herr-
    gården som ett heelt. Des lägenheeter
C. Stark leer iordh                                              6. 26        6 tunnor  26 kappar
D. Starck leer iordh                                            5. 6 ½
E. Stark leeriordh                                               1. 26        6 tunnor  32 ½
G. Sydwald                             7 5/28 tunnor 14 5/14
H. kerr och måsse wald       10 25/28            8 19/112
J. kerrwald                             2 3/4                6 7/8 
K. kerrwald                             2 ½                 5
L. kerrwald                            5 4/7               3 15/21
    hafwer hwar tridie stång uty C.                              39 89/168 lass    
M. Een hage ihop med den andra gården af
    lycka dehl, och godt bette.
O. Sammaledes en kalfhage.
N. Een hage för sig allena

B. Jbidem 1 frälsse hemman ähr och förmed-
    lat till ½ ressor och dagswercken som
    en full gårdh, desse liggia uty tegskiffte
    både åcker och äng af lycka dehl
C. Starck leer iordh                                             6. 26        6 tunnor  26 kappar
D. Starck leeriordh                                             5. 6 ½
E. Stark leeriordh                                               1. 26
F. Enn täppa för sig allena                                    -  15         6              47 ½
G. Sydewald                            7 5/28 tunnor    14 5/14
H. kerr och måsse wald       10 25/28            8 19/112
J. kerrwald                             2 3/4                6 7/8    
K. kerrwald                            2 ½                 5
L. kerrwald                             5 4/7               3 15/21
    hafwer hwar tridie stång uty C.                              39 89/168 lass    
M. Een hage ihop med den andra gården
    af lycka dehl, och godt bette.
O. Sammaledes en kalfhage.
P. Een hage för sig allena.

    Desse gårdar hafwa sin egen skoug
    hwar uppå ähr godh fång skoug till
    wed- och gårde fång, sampt timber
    till huusbygnat, godt mulbette,
    nötorfftigt fyskie, inga humblegårdar
16. Een liten qwar till byen som om
    höst och wår plägar malles på.

    Af gierda hemman
Q. Smedsbol 1/4 frälsse hemman ähr förmed-   
    lat till 1/8 uty alt. Detta ligger stör-
    sta dehl uppå Grytsta ägor, men
    sin fång skoug och mulbette på Häst-
    dahl ägor.
R. Starck leer iordh                        2. 16        2 tunnor 16 kappar
S. Starck leer iordh                        2. 36        2             36
T. Kerrwald            5 6/7 tunnor    11 5/7        11 5/7 lass
V. Een hage af berg och stenig mark.
    Intet fyskie, ingen humblegård.

H. Hwinsetter 1 frälsse hemman ähr och
    förmedlat till ½ uty alt, des lägenheter
Y. Starck leer iordh                            3. 30
1. Een täppa                                       1. 11        4 tunnor 41 kappar
7. Starck leer iordh                            4. 18        4             18
2. {20. Sydwald         2 1/4 tunnor    4 ½
    {21. hårdh wald    12 1/7              12 1/8
3. kerrwald                7 6/7                15 5/7
4. Sydwald                2                       3                35 19/56 lass
5. Een hage allenast en steen backe,
    intet fyskie humblegard om
    100 stänger och 150 qvadrat alnar

6. Hålbäck 1 frälsse hemman ähr för-
    medlat till 1/4 men ressor och
    dagswercken som et halfft.
7. Starck leeriordh                                        5. 14        5 tunnor 14 kappar
8. Starck leer iordh                                       5. 18        5             18
9. kärrwald                            5 3/14 tunnor 10 3/7
10.{22. hårdhwald                3 9/14              3 5/8
     {23. kerr och måssewald 10 17/28        10 5/8
11. Kerr och massewald        5 9/28            5 1/4
12. Sydwald                           1                    4                34 1/4 lass

(Text uppe t.h. i nästa spalt, texten något skadad p.g.av veck:)
13. En hage af gran och tallskoug, samt
    god[t] bette
    Jn[g]en humblegardh
    Intet fyskie
14. Mi[ö]ll qwarn
15. Såg [q]warn
    Des[s]e twenne begie till Hålbonäs
17. Ekenäs             1 hemman
18. Lagg[a]rtorp    1/4
19. Kerrtorp ligger allenast littet på Hästdahls
    ägor
    Fyra sålatstugor, desse alla hafwa
    sin nötorfft af skougen som bohlbyn

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Grytsta ägor möter på denne sydan
Wammeln Lacus
Fleen sochn och Steehammars ägor här intill
Mädlösa sochn och Wycks ägor

Qwarn
Sååg
Transätter siöön
Hålbäck
Germanslöt
Hwinsätter
Hwinsätter siöön
Nysättersiön
Smedsbol
Hwalingsätter siöön
Jemten Lacus
Qvarn
Stuga
Sålatstugor
Westerholmen
Sålatstuga
Kerrtorp
Laggartorp
Steenön
Ekienääs

Scalan inhåller 1400 alnar  
________________________
1) Fel för bohlbyen?