C8:025b


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Cavalleri hemmanen Köhlstad medh der till liggande
ägor, som ähr belägit uty Södermannelad1 Oppunda
häradh och Skyllinge sochn Mätt Anno 1693 af
                                                    Petter Utter

Kölstad    A. 3/4 hemman Cavallerie} Bäggie om en mudering
                B. 3/4 hemman Cavallerie} och tegskiffte uty åcker
     och eng, af fölliande till ägor och lägenheeter
    Nembligen

Åker Eng                                                                             A                    B
                                                                                        Tunnor Lass  Tunnor Lass
I.       Medellmåttig starck leeriordh        17 38/56
II.      Lycka åcker iordh                          12 10/56
III.     Samma slags iordh                          6 16/56
IV.     Talliordh nyllig upgiordher                 50/56  
          Summa    37 2/56 Tunneland
                                        Fördehelingen                      18 29/56         18 29/56
V.      Medellmåttig starck iordh                                    1 41/56
VI.     lycka åcker iordh                                                 2
VII.     Samma iordhmon                                                -            -        1 24/56
VIII.     äfwen samma iordhmon                                    -            -            43/56

        Dett åhrliga uthsädet ähr                                       11 7/56            10 20/56

    IX. 16 14/56 tunnland kerr och
           starrwaldh säncker               ad 3 lass    48 3/4
    X. 6 tunnland kerrwaldh             ad 5 lass    30                    
    XI. 17 tunnland kerr och
          måssewald säncker
          och mycket swår att berga         ad 2 lass 34 7/56
    XII. 2 42/56 tunnland hårdh waldh ad 2½ lass 6 49/56
            119 3/4 lass
                                Fördehlningen                                  -      59 7/8        -      59 7/8

    Detta ähr båhlby och hafwer sin egen
    skoug, hwarpå ähr mycket knafft till fång-
    skoug som ähr wedh och gierdsell, inttet
    timber
A. hage ähr C. mycket snäfwert bette,
B. hage af D. ähr och snäfwert bette,
    men E. ähr en måsse, ähro bäggie rådande
    uty som om sommaren koor kan hafwa
    sin föda, humblegårdh hwar gårdh 60 stänger
    fyskie så godt som inttet, mycket snäfwert
    mulbete.

    Afgierda hemman
Hagtorp 1/8 crono hemman ligger byn till
skada för dess ringa skoug skull

Räntan effter Method: på bäggie gårdarna
åkren ad 6 kornet                   54 : 12 : 1
38 lass skatthöö ad 16%        19 :  -     -
Knap skoug och bette skattlegs intett
humblegård                            - : 5 :   -        73 : 17 : 1

    Hwardera gården                                     36 : 24 : 12 ½

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Läringe ägor möter på denne sydan
Spettby siön
Wähla ägor möter här
Lill siön
Skyllingeby ägor möter
Eneby eller Prästegårdh ägor på denne sydan
Fyröö ägor tager emot här

Tallskoug och moomarck
Små tallskoug
måsse
Tallskoug och momarck
äng
hage
Köhlstad
Kerr och mosse wald med wyde och ahl skoug
äng
gran skoug
Tallskoug och odugelig marck
äng

Scala Ullnarum
____________________
1) Fel för Södermanneland