C8:026b


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Crono sampt skatte hemmanen Åssa med
der till liggande ägor och lägenheeter som
ähr belägit uty Södermanneland Oppunda
häradh och Skyllinge sochn mätt Anno 1693 af
                                                Petter Utter

Åssa    {A. 1 hemman Cavallerie äger 6 stänger } Desse ähro uty tegskiffte uty
            {B. 1 hemman Skatte äger 6 1/4 stänger } åcker och äng
A. är upgifwit till Konglig Mayestät och cronan Anno 1591 af Sahlig
    Herr Anders Nilsson som och nu ähr Cavallerie, och befinnes
    hafwa fölliande lägenheeter
    Nembligen

Åker Eng                                                                            A                    B
                                                                                        Tunnor Lass   Tunnor Lass
I.            Lätt iordh sandh blandat    17 46/56   
II.          Samma åcker moon            11 28/56
III.         lycka åker iordh                   5 42/56
IV.         äfwen iordh moon                1 36/56
              Summa 36 40/56 Tunnland
                        Fördelning                                               17 55/56         18 41/56
V.          Sandh och lätt iordh                                                39/56
VI.        lycka iordh                                                          1 28/56
VII.      lätt iordh                                                                                      9/56
VIII.     lätt iordh                                                                                     14/56
IX.        lätt iordh                                                                                    1 6/56    

            Dett åhrliga uthsädet ähr                                     10 5/56           10 7/56

    X.   8 49/56 tunnor tufwig sydwald ad 2 lass  17 3/4
    XI.  36 tunnor sydwald tufwig         ad 2 lass  72
    XII. 1 42/56 kerr och måssewald     ad 2 lass   3 ½
                    93 1/4 lass
                Fördehlning                                                        -    45 1/4        -      47 1/8
    XIII. 2 7/56 tunnor kerrwald    ad 5 lass                        -    10 3/4
    XIV. 21/56 tunnor kerrwald     ad 5 lass                        -    1 1/8
    XV. 3 tunnor hårdh wald          ad 3 lass                        -    9
    XVI. 1 42/56 tunnor kerr och måsse wald ad 2 lass      -    3 ½
    XVII. 3 35/56 tunnor tufwig hårdh wald ad 4 lass        -    -                -      14 ½
    XVIII. 42/56 tunnor sydwald    ad 5 lass                                             -      3 3/4       
                                                                                                70 3/8               65 3/4

    Desse hafwa sin egen skoug, hwar på ähr knapt
    fångskoug till wed och gierdsell, sampt och smått
    timber till huus bygnat, snäfwert mulbete,
    inttet fyskie, A hafwer humblegård om 200 stänger
    A. hagar ähr G. D. godt bette
    B. hage ähr E. godt bette
        och H. hafwa de ihopp

    Afgierda hemman
    F. Opäng 1/4 skatte ähr uppkommit af skattegården
XIX. Medellmåttig starck leeriord        3 50/56
XX. sammaledes                                   2
XXI. lycka åcker iord                           1 38/56
        Summa 7 32/56 Tunnor  
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                            -        -        3 44/56

(Texten till Opäng fortsätter på baksidan, inskanning C8_042)

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Wahlsten ägor mötter på den-ne sydan
Kamhaf Lacus
Skyllinge by-ägor möter
Prästegårds ägor
Ramsta ägor tager emot på denne sydan
Råckluna ägor stöter intill här
Tafsta ägor möter på denne sydan
Hållbonääs ägor tager emot på denne sydan

Efter Communication kom ey Hållbunääs
fullmächtig till städes, uthan effter Åsse
boernas berättelsse ähr linien ständig
som hon af ålder hafwer
warit till Åssa
by

Tallskoug medh småt timber
Opäng
måsse
Såldatsuga
Kerr och måsse
måsse
moo mark med små tall skoug
Sand och moo mark
Sand backe
Åhsa
moo och tallskoug

Scala Ullnarum