C8:028


(Rubrik:)
Geometrisk  Delineation
    öfwer
Crono hemmanet Hwytan hwilcket ähr anslagit
till Furiere Booställe, medh des lägen-
heeter som under tecknat blifwer,
och ähr belägit uty Sudermanne-
land Oppunda häradh och Wingåcker
sochn Mätt Anno 1691 af
                     Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Hwytan ½ crono hafwer här vndertecknade
    beqemligheeter.
                                                                       Tunnor    lass
I. Sandmylla och moiordh        2 21/56
II. Samma åcker mon                3
        Summa 5 21/56 tunnor
    Dett åhrliga uthsäde ähr                             2 38/56

    II. Engen ähr af hassell bast och
        biörk skoug all öfwerwuxen,
        kan effter des widd intet hogre1
        för slags wyss pröfwas än till                                16

B. En hage af sten och bergig mark
    doch godt bette
C. Enn liten tagen af ängen små
    biörk skoug

    Humblegårdh till 200 stänger.
    Hwyta stugan kommer till byn
D. äfwen stuga med inga lägenheter
    eller tillägor.

    Detta ähr belägit och afgierd
    på Mooskiär ägor ähr godh fång-
    och timber skoug, godt fyskiewatn
    godt mulbette.

(Text på kartbilden:)
Skoug och uth-marck här
hage af engen tagen små biörk skoug
Biörck och hasselskoug
Syd och hårdh wald
Bast och biörck och hassleskoug
Hwyta stugan
hage af steen och bergig marck
Måsse
Wester-siön
Hwytan
Hwytan Lacus

Mätte Scalan
_________________
1) högre?