C8:029


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Stafhälla crono hemman och ähr Seergiant
Booställe, medh des tillägor och lägenheeter
ähr belagit uty Södermanneland Oppunda
häradh Wingåker sochn Mätt Anno 1691 af
                                        Petter Utter

    Notarum Explicatio

Stafhälla 1 hemman befinnes hafwa desse fölli-
ande byägor
                                                                     Tunnor  Lass
I. Swart mylla af små steen
    är wähl häfdat                        4 1/4
II. Samma slags iordh mon        3 21/56
        Summa 7 5/8 tunnor
    Åhrliga uthsäde ähr                                 3 45/56

III. Hårdh wald och sydwald alt
    öfwer lupin med biörk-
    skoug, kan slåås och bergas
    der af öfwer alt                           30
IV. 2 tunnland kerrwald ad 2 lass    4                        34

B. Enn hage af momark tallskoug
    mycket snafwert bette

    Humblegårdh till 200 stänger

Detta ähr Bohlby lycka medh Norra
och Södra Stafhälla hwar till ähr
nötorfftigt fångskoug till wed och
gierdsel och litet timber till huus
bygnat, fyskie medh noot uty Hiel-
maren, mycket snäfwert mulbete

(Text på kartbilden, först längs sidorna:)
Gallentorp uty Närckies lähn och des hängner här
Open Lacus
Norra och Södra Stafhalla hängner mötta

hage af mo mark och tall skoug, mycket knapt bette
sydwald
stennig mark
måse
hårdh och sydwald med hassel och biörkskoug
kan slåås och bergas der af öfwer alt
störe-biörk skoug

Scala Ullnarum