C8:031


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Saltorp hwilcket ähr Rustmestare Bo-
ställe, sampt Hagtorp som ähr augment
till Cavallerie, medh bäggies deras
lägenheeter och till ägor, hwilcka
ähra belägma uty Södermanne-
land och Oppunda häradh Wing-
åcker sochn Mätt Anno 1691 af
                Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Saltorp ½ Består af fölliande lägenheeter som effterföllier
                                                                                                               Tunnor   Lass
I. Swart sandmylla                                3
II. Samma slags iord mon                    2 42/56
                             Summa 5 3/4
            Dett åhrliga uthsäde ähr                                                               2 7/8

III. 23 11/14 tunnor biörk hårdh sampt kerrwald ad 1 ½ lass   35 19/28
IV. 3 ½ tunnor steenig hårdh sampt kerrwald       ad ½ lass       1 3/4               37 13/14

B. Enn hage af snefwert bette, humblegårdh till 100 stänger
    fyskie lytet

    Detta hemman ähr af gierda och belägit på Siöötorpss
    ägor hwar på ähr nötorfftig fång skoug till wed och
    gierdsell, intet timber, notorfftigt mulbette.

C. Hagtorp 1/8 medh des lägenheeter, ähr och Crono
V. Lätt leeriordh             1 36/56
VI. Samma iordh mon    1 52/56
            Summa 3 32/56
                    Det åhrliga uthsäde ähr                                                      1 44/56
VII. 5 21/56 tunnor sydwald                  ad 1 lass    5 3/8
VIII. 2 1/4 tunnor hårdh wald                ad 1           2 1/4                                    7 5/8
  
    Humblegårdh till 20 stänger, ingen hage, intett fyskie

    Detta ähr beggdt och af gierda på Edda ägor hwar på
    det på sin fång skoug till wed och gierdell sampt timber
    till huus bygnat niuter.

(Text på vänstra kartbilden:)
Bränskougs hängnar på denne sydan
Biörck och granskoug
Kerrwald nyllig uprögd
hårdh waldh
ahlskoug
Saltorp
Sättra ägor och hängner här
hage snäfwert bette
steenig hårdh-wald
 
(Högra kartbilden:)
steen-bake
sydwald
tompt steenig
Hagtorp
Wintter-gatta hängnar här
Lång-ängs hängner här
hårdh-wald

Scala Ullnarum