C8:032


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Giöcketorp som ähr Crono och Trum sagare Boställe,
sampt Hielmarstorp skatte och Cavallerir-
augmet, hwilcka ähra belägna uty Söder-
mannelandh Oppunda häradh och Wingåcker
Sochn Mätt Anno 1691 af
                Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Giöcketorp 1 hemman beståår af fölliande lägenheeter
                                                                                            Tunnor  Lass
I. Lera och sandiordh wähl häfdat    3 28/56
II. lycka iordh mon                           3 40/56
                 Summa 7 19/56
    Det åhrliga uthsäde ähr                                                   3 34/56

III. 1 ½ tunnor Sydwald                       ad 2 lass    3
IV. 15 5/14 tunnor steenig hårdh wald ad 1          15 5/14
V. 7 tunnor steenig hårdh wald            ad 1 ½       10 ½
VI. 8 2/7 tunnor steenig hårdhwald     ad ½          4 1/7                    33
B. Een hage stennig marck
    humblegårdh om 100 stänger fyske lyttet

    Detta hemman ähr belägit på Siöötorp ägor hwar på
    ähr nötorfftigt mulbette

C. Hielmarstorp 1/8 hemman des lägenhetter som föllier
VII. Sandh och lätt iordh           1 4/56
VIII. samma slags åcker mon    1 24/56
IX. lycka iordh mon                     20/56
        Summa 2 48/56
    Dett åhrliga uthsäde ähr                                                1 24/56

X. ½ tunna kerrwald                    ad 1        ½
XI. 3 9/14 tunnor kerrwald          ad 3        10 12/14
XII. 11 48/56 tunnor hårdh wald ad ½       5 4/112                           16 68/[1]12
D. hage steenig humblegårdh till 100 stänger fyskie medh not i Hillmaren detta
    ligger på Stafhalla  ägor hwar på ähr godh fång skoug knapt bette 

(Text på vänstra kartbilden:)
hårdh wald steenig
hage steenig
steenig hårdh wald
Steenig hårdhwald medh små biörckskoug
Giöktorp
Mar-siöön
Sydwald

(Högra kartbilden:)
Kerwald
Hilmarstorp
Kerr- wald
hårdh- wald med biörck-skoug
Biörkskoug
          
Scala Ullnarum