C8:033


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Gierningstorp med der till liggande ägor och lägenheeter
som ähr belägit uty Södermanneland Oppunda härad Vingåcker
sochn Mätt Anno 1693 af                Petter Utter

Gierningstorp 3/4 hemman hwar af     {1/3 ähr Crono som ähr A
                                                             {1/4 ähr frälsse som ähr B
A. ähr augmet sahlig fru Helena Lindh hafwer detta
gifwit till Konglig Mayestätt och Cronan i wederlag emot
Hornsund i Flen sochn, och sielf sig förbehållit   
bördsrätten och befinnes med effter fölliande
lägenheeter,
    Nembligen

Åker    Eng                                                                        A                  B                   
                                                                                        Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Leer iordh med sand och små stenn 6 53/56
II. Samma slags åcker iordh                8 21/56
        Summa 15 18/56 Tunnor
    Fördehlning                                                                10 12/56        5 6/56
    Dett åhrliga uthsädet                                                    5 6/56          2 31/56
III. 56 tunnor kerr och hårdhwald ad 1 ½ lass    64
IV. 2 20/56 tunnor kerrwald          ad 3 lass  6 27/28
V. 1 tunnor syd wald                     ad 3 lass    3
            73 27/28 lass
    Fördehlning                                                                -            49        -        24 55/84

    En hage till hoopa sten och moo mark

Detta ähr afgierda på Safsta ägor,
hvar på ähr nötorfftig fång skoug
till wed och gierdsell så och timber
till huus bygnat, nötorfftigt
muhlbette, lytet fyskie,
humblegårdh om 500 stänger

Räntan effter Methoden
åkren ad 5 kornet                            10 : 10 : 22
19 ½ lass skatt på höö ad ½ pr        9 : 24    -
humblegårdh                                        : 8      -
                                       Summa     20 : 22 : 22

Men som frun ey högre det än
som 13 ... 6 : 8 daler opgifwit alt så
opföres det ey högre

(Text på kartbilden:)
Wllewy ägor
hage sten och momark
Gierninge ägor tager emot
Kehr-tors hägner här
Gierningstorp
Måsse
Gierninge Lacus

Scala Ullnarum