C8:035


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
frälsse hemmanet Skiepmyra
med der till liggande ägor och lägen-
heeter som ähr belägit uty
Södermanneland Oppunda härad
och Wingåcker sochn Mätt Anno
    1694 af
                    Petter Utter

Skiepmyra 1 frälsse hemman ähr förmed-
latt till ½ uty alla des uthlagor och befin-
nes af fölliande lägenheeter

Åker Eng                                                                                   Tunnor Lass
I.          Starck leeriordh                        5 52/56
II.         lätt leeriordh                             6 44/56
III.        lätt iordh                                      10/56
_______________12 50/56
         Dett åhrliga uthsädet ähr                                                  6 25/56

    IV. 12 tunnor hårdh och steenig waldh   ad ½ lass 6
    V. 1 1/4 tunnor sydwaldh                       ad 2 lass 2 ½
    VI. 12 6/7 tunnor steenig hårdh waldh  ad ½ lass 6 7/8                     15 3/8

A. Een bettes hage af steenig mark

Detta ähr afgierda på Kiesätters ägor
hwar på de niuter sin fångskoug till
wedh och gierdsell, sampt timber till
huus bygnat effter nötorfften, knapt
muhlbette, nötorfftigt fyskie
Humblegårdh om 100 stänger

(Text på kartbilden:)
Kåsnaren Lacus
Skiepmyra
hage steenig med små biörk och ahlskoug

Scala Ullanrum