C8:036


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Forssa frälse hemman medh des
tillägor och lägenheeter uty åker,
eng, och fyskiewaten, som ähr belä-
git uty Södermanneland
Oppunda häradh och Wingåker1 sochn
Mätt Anno 1699    af
                        Petter Utter

Forssa hemman 1. med Qwarnen ähr bytt
ifrån Konglig Mayestätt Cronan Anno 1570 af
Sahlig Herr Maurits Jöranson till Diulbö
och nu Possideras af Öfwerståthållaren
gref Christopher Gyllenstierna, ähr twenne qwarn-
huus och twå paar stenpaar uty hwart huset
och hwart husset skattas till husbonden
137 daler 16 öre och 12 ½ tunna miöhl, des uthan
ähr och twenne såågqwarner, tillägorna som
effter föllier

Åker Eng                                                                                    Tunnor Lass
I.         Sandh och lätt iordh             4
II.        lycka åcker iordh                 2 52/56
            Summa 6 52/56
            Dett åhrliga uthsädet                                                       3 26/56

    III. 5 24/56 tunnor kerr och måsse wald ad ½ lass 2 40/56
    IV. 1 48/56 tunnor hårdhwald                 ad 1 ½ lass 3 1/4
    V.   - 48/56 tunnor kerrwald                    ad 1 lass - 48/56
    VI. 1 24/56 tunnor kerrwald                    ad ½ lass - 40/56
                    7 30/56 lass                                                                -         7 30/56

    A. Een lyten hage steenig
    B. C. ähra Qwarnhuusen båda,
    D. E. ähra qwarnarne.

    Detta ähr belägit på Stenhullta skougs-
    ägor hwar på det niuter sin fång
    skoug till wed och gierdsell effter
    nötorfften, ingen timber skoug
    Snafwert mulbette, fyskie
    nötorfftigt, uthi åhn ähr fuller
    åhlfyskie men sägies nu intet
    duga.
    Humbleegårdh om 400 stänger

(Text på kartbilden:)
Skoug och uthmarck mötter på denne sydan
Kåhlberga siön
Forssa
qvarn
qvarn
Sååg
Steenig holma
Sååg
Tallskoug och moomark
Skoug tager här emot

Scalan inhåller 1000 alnar
________________
1) Malm överstruket och ersatt med Wgåker