C8:037


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Frälse hemmanet Karstorp
medh alla des tillägor och
lägenheeter uty åcker, eng, och
fyskie watten hwilcket ähr
belägit uty Södermanneland
Oppunda häradh och Malm sochn
Mätt Anno 1699    af
                            Petter Utter

Karstorp ½ frälssehemman ähr bytt ifrån Konglig
Mayestätt och Cronan Anno 1638 af sahlig Herr Hin-
drisch Flemming och nu Possideras af
Öfwerståthållaren greff Christopher Gyllenstierna
medh effter fölliande tillägor

Åker Eng                                                                            Tunnor Lass
I.          Leer och lätt iordh        5 16/56
II.        lycka åcker iordh          6 40/56
                Summa 11 Tunnor
        Dett åhrliga uthsädet                                                        6

    III. 3 40/56 tunnor hårdh och sydwald    ad 3 lass 11 8/56
    IV. hårdh och sydwald kan ey Calculleras
         för hassell och biörckskoug kan åhrlig
         gifwa                                                                   6
    V. steenig hårdhwald med biörckskoug
        ähr af samma beskaffenheet gifwa
        åhrlig                                                                    2
    VI. 2 44/56 tunnor sydwald                    ad 1 lass   2 44/56
                     21 52/56 lass                                                               21 52/56

     A. Hage steenig mark med biörk och
        gran skoug
    B. hage steenig mark med biörk-
        skoug
    C. hag af biörk skoug

Detta ähr afgierda på Sten-
hullta ägror hwar på ähr nötorfftig
fång skoug till wed och gierdsell
ingen timber skoug, snäfwert
mulbette på skogen, men
i hagarne ähr nötorfftigt,
Fyskie 1 katze stånd elliest nötorfftigt
fyskie i siön
Humblegårdh till 250 stenger

(Text på kartbilden:)
Skoug och uthmarck tager emot här
Steenig marck med biörck och grof granskoug
Kåhlberga siöön
biörckskoug
Steenig marck medh biörckskoug
Karstorp
Remmeråds ägor möter här

Scalan inhåller 1000 alnar