C8:038


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
frälssehemmanet Kåhlberga, medh
dess tillägor och lägenheeter, som ähr
belägit uty Sodermannelandh, Op-
punda häradh och Malm sochn Mätt
Anno 1692    af
                            Petter Utter

Kåhlberga ½ hemman frälsse ähr bytt ifrån Konglig
Mayestät och Cronan Anno 1638 af Sahlig Herr Hindrich
Flemmingh, och nu Possideras af Öfwerståthållaren
greff Christopher Gyllenstierna, medh affter föllian-
de tillägor och lägenheeter

Åker Eng                                                                                            Tunnor  Lass
I.       Biörck leer och sååg iordh         4 8/56
II.      lycka åcker iordh                        2 4/56
III.     Samma åcker iordh                    3
                Summa 9 19/56
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                                4 34/56

    IV. 2 36/56 tunnor hårdh waldh                       ad 3 lass  7 52/56
    V. 7 44/56 tunnor tufwig syd och mossewald ad 3/4 lass 5 47/56
    VI. 7 8/56 tunnor stenig hårdh wald               ad 1/4 lass 1 44/56               
                15 31/56 lass                                                                                    15 31/56

A. Enn hage af biörck och tall skoug medel-
    måttig bette
B. hage till förende warit eng men nu
    lagder till en hage
C. Enn kalfhage lyten

    Detta ähr afgierde på Steenhulta ägor
    hwar på det niuter sin fång skoug
    till wedh och gierdzell, ingen timber
    skoug, så och safwert1 mulbette,
    fyskie ähr och ringa, det ähr gallstrand,
    humblegårdh ingen.

(Text på kartbilden:)
Kåhlberga siöön
Biörck och tallskoug
Kåhlberga hängner
Kåhlberga
slätt marck
Skoug och uthmarck mötter på denne sydan

Scalan inhåller 700 alnar
         
____________________________
1) Egentligen snäfwert