C8:039


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Frälsehemmanen Kalfshällan, och Bertilstorp
med dess till ägor och lägenheeter
uthi alla wthrymder, som ähr belägit
uty Södermannelandh Oppunda
häradh och Malm sochn
Mätt Anno 1692 af
                Petter Utter

Kalfshällan 1/4, Bertilstorp 1/8 frälsehemman
ähra bytta ifrån Konglig Mayestätt och Cronan af
Öfwer Ståthållaren gref Christopher Gyllenstierna
och af honom Possideras, medh effter föllian-
de till ägor,

Åker Eng                                                                                    Tunnor Lass
            A. Kalfshällan
I.     Sandh och lätt iordh            1
II.    lycka åcker iordh                40/56
                Summa 1 40/56 tunnor
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                         48/56

    III. 7 36/56 tunnor kerrwaldh  ad 1 lass 7 36/56                               7 36/56       
        ingen hage, ing humblegårdh intett
        fyskie

        B. Bertils torp
IV. Sandh iordh                        1
V. lycka åker iordh                   - 14/56
            Summa 1 14/56 tunnor
    Dett åhrliga uthsädet                                                               - 35/56
    VI. 1 36/56 tunnor steenig hårdhwaldh ad 1/8 lass - 46/56
    VII. 3 32/56 tunnor sydwaldh            ad 1 ½ lass 5 40/112
            Summa 6 20/112 lass                                                                    6 20/112

    hage ingen humblegårdh ingen,
    fyskie ett kattzeståndh, elliest knapt
    fyskie

    Desse bäggie ähra belägne uppå
    Crono allmenningen hwar på
    de hafwa sin fångskoug till wedh
    och gierdsell, intett timber fin-
    nes, nötorfftigt mulbette.

(Text på kartbilden:)
Skoug och uthmark här
    - " - och uthmark tager emot
Tall och biörck-skoug
Kalfshällan

Höönsiön
Bärtilstorp
Skoug och uthmark här
  - " -          uthmark här

Scalan inhåller 800 alnar