C8:040


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Prästorp med alle des tillägor
och intagnor, som ähr belägit
uty Södermanneland Op-
punda häradh och Malm sochn
Mätt Anno 1694 af
                Petter Utter

Prästorp ½ Crono, men nu frälssehemman
som och Possideras af General Leutnapten
Herr Rebener. och befinnes af fölliande
lägenheeter

Åker Eng                                                                             Tunnor  Lass
I. Leer iordh sand blandat        7 36/56
II. äfwen ackeriordh                 4 52/56
                Summa 12 32/56
    Det åhrliga uthsädet ähr                                                   6 16/56

III. 4 tunnor kerr och måsse wald          ad 2 lass   8
IV. - 50/56 tunnor kerr och måsse wald ad 1 lass - 7/8
V. 5 ½ tunnor hårdhwald mager            ad 1/4 lass 1 1/8
VI. 4 tunnor kerr och måsse wald         ad ½ lass   2
VII. 2 14/56 tunnor hårdh och måssewald ad 1 lass 2 1/4
VIII. 2 28/56 tunnor Syd och hårdh wald ad 2 lass 5
            18 1/4 lass                                                                            18 1/4
    En hage af snafwert bette och små
    tall-buskar

    Detta ähr belägit på Tybble ägor
    hwar på det och niuter sin fångskoug
    till wed och gierdsell sampt småt
    timber till huus bygnat, snäfwert
    muhlbete, fyskie lytett om wåren.
    Humblegårdh till 200 stänger
    En qwarn till hoopa med Remna som
    allenast höst och wår när wattuflod
    ähr gåår att mala.

(Text på kartbilden:)
Skoug och uthmark möter på denne sydan
Tybble hängnar tager emot
biörckskoug
steen backe
små tallbuskar
Prästorp
Steen siöön
Rembna hängnar tager emot
Qwarn

Scala Ulnarum