C8:041b


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Sätteryet Åhlspanga och Cavalleriet medh
alla des till ägor och lägenheeter uty åcker,
äng, skoug och mark, sampt siöö och fyskie
wattn, som ähr belägit uty Söderman-
nelandh Oppunda häradh och Bettna sochn
Mätt Anno 1692 af
                                Petter Utter

Åhlspånga { A. består af twenne hemman och ähr sättegårdh, äga 2 stänger
                  { B. Cavallerye hemman äger        1 stänge
uty A. ähr en gårdh som ähr byt ifrån Konglig Mayestätt och
Cronan Anno 1694 af häradshöfdingen Sahlig Herr Åcke Wrångh
och ähr den förmedlat i owyst till ½, nu Possideras af des
Son Capitein Herr Oluf Wrång, med fölliande tillägor
                                                                                                               A                    B
Åker Eng                                                                                            Tunnor  Lass  Tunnor  Lass
I.      Stark lerr och gran iordh        14 36/56
II.     samma slag åcker iordh          9 16/58
III.    lycka åcker iordh                    8 48/56
            Summa 32 44/56
    Fördehlningen till hwar gårdh                                                        21 48/56        10 52/56
    Det åhrliga uthsädet                                                                        10 52/56        5 26/56

IV. 11 1/4 tunnor kerrwaldh godh ad 4 lass här uty ängh hafwer
    Währskiähl 5 stycke tegar                                                    45
V. 32 28/56 hårdh och sydwald med eckeskoug ad 1 ½ lass   48 8/14 
                93 3/4 lass
    Fördehlningen                                                                                      -       62 ½      -      31 1/4

C. Trägårdh
D. Een hage båda gårde om gran och tallskoug medelmåtigt
    bette
    Skoug ähr lyten men nötorfftigt till wed och gierdsell
    och småt timber till ladugårdshuus, fyskie allena
    3 kattze ståndh som hålles wedh macht doch kan det fuller
    fleera uthsättias 2 mierdestånd, godt fyskie, humblegårdh
    till 50 stänger, knapt mulbette.
E. F. twene ööar som kan föda en häst
G. Sööra ett oskattlagd torp
VI. lättiordh                            40/56
VII. lycka åcker iordh            20/56
        Summa 1 4/56 tunnor
    Det åhrliga uthsädet                                                                      - 30/56                                                                    
VIII. 2 21/56 tunnor Sydwald ad ½ lass 1 21/112
IX. - 44/56 tunnor Sydwald    ad 2 lass   1 32/56                                  -         2 85/112
                                                            Summa in alles                   11 26/56    65 22/112

H. Bretorp 1/4 ähr af samma bytte som ofwandnämbd Åhlspånga
    ähr ligger uty tegskiffte med Nääs uty åker och äng
    H. hafwer 4 stänger } des lägenheeter som föllier
    J. hafwer 3 stänger  }
X. Stark lerriordh                                4 52/56                            H                         J
XI. lycka åcker iordh                          7 ½
            Summa 12 29/56 Tunnor
    Fördehlningen på huar gårdh                                                7 8/56 4/7 tunnor 5 20/56 3/7 tunnor
    Det åhrliga uthsädet ähr                                                        3 32/56                2 38/56
XII. 7 48/56 tunnor hårdhwald    ad 1 lass    7 ½
XIII. 3 tunnor hårdhwald             ad ½ lass   1 ½
             9 lass
    Fördehlningen till hwar gårdh                                            5 1/7        3 6/7
Ingen hage, fyskie godt, ingen humblegårdh
Skogh som bohlbyen hafwer, effter nötorffften
så och mulbette.

(Text på kartbilden:)
Långhalsen Lacus
Frysholmen
Krogen
Krogen
Wahrskiähls ägor möter på denne sydan
Åhlspånga
Biörckskoug
Nääs
detta ähr Nääs enskylta åker
Breetorp
gran och hassell skoug
Eckeskoug
Lötta ägor stööter intill på denne sydan
Gran och tallskoug
Brootorp åcker här
Brootorp
Sööra
Tall skoug
Smått timber
Denne parck ähr twistig, tall skoug till
weedh dugelig
Dahlby ägor möter här
Brunsta skoug tager emot

Scalan inhåller 2000 alnar