C8:042b


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Währskiähl hwilket ähr frälsse hemman
medh des tillägor och lägenheeter
i åcker, eng och fyskie watten, som ähr
belägit uty Södermanneland
Oppunda häradh och Betnna sochn
Mätt Anno 1692 af
            Petter Utter

A. Währskiähl berättas hafwa warit 3 hemman och nu lagda till
    ett iblandh hwilcka hafwer waret ett som ähr bytt ifran
    Konglig Mayestätt och Cronan Anno 1672 af Gouverneuren Herr Lenart
    Ribbing och nu af honom Possideras och brukas för ladu-
    gårdh under Hallinge, dessa säges hafwa warit af lycka stångtall,
    medh effter fölliande tillägor och lägenheeter.

Åker Eng                                                                                  Tunnor     Lass
I. Starck gran iordh                            19 12/56
II. Stark iordh lycka iordh mon          18
        Summa 37 12/56 tunnor
    Dett åhrliga uthsädet                                                             18 14/56
III. 4 12/56 tunnor tufwig hårdh waldh       ad 3    12 26/56
IV. 2 tunnor kerrwald                                   ad 3    6
V. 8 ½ tunnor kerrwaldh                              ad 3    25 ½
VI. 5 32/56 tunnor tufwig sydwald             ad 3    16 40/56
VII. 11 ½ tunnor hårdhwaldh med
                        eck och hassellskoug           ad 1/4    2 7/8
VIII. 1 16/56 tunnor Eenn öö hårdh waldh ad 1 ½  2 11/56
IX. 52/56 tunnor hårdh wald                       ad 3    2 44/56
                                                                              60 60/112        -      60 60/112

    Skoug häfdas medh Hallinge trär om trä klef om
    klef effter det kan ingen wissa någon skillnad,
    ähr godh fångskoug, till wedh och gierdsell sampt timber
    till huus bygnat, fyskie uty Långhalssen 8 kattzestånd,
    sampt 2 mierde ståndh, ähr godt fyskie om wårennes
    fyskielecker ähr, humblegårdh ingen
B. Een hage af gran och tallskoug, godt bette, nötorfftigt mul-
    bette

    Oskattlagde torp
C. Krougen ähr tagen af gardhens åcker och äng
X. Stark iord                                            1 46/56
        Det åhrliga uthsädet                                                            52/56
XI. 1 28/56 tunnor kerrwald 5 tegar uty
    Åhlspånga äng som krougn hafdar   ad 3    4 ½                        -        4 ½    

D. Währskiählstugan
XII. Sandh iordh                    ½ tunnor
XIII. lycka åcker iordh          30/56
        Det åhrliga uthsädet                                                            29/56
XIV. 3 14/56 tunnor kerrwald    ad 2    6 ½                                    -         6 ½
E. Een hage gran och tallskoug
                                                Summa in allis                        20 ??/56    79 30/56
 
(Text på kartbilden:)
Långhalsen Lacus
Hallinge hangner tager här emot
berg och stennigh backe
Währskiiähl
Kroug
Kroug
Åhlspånga ägor möter på denne sydan
Eck och biörkskoug
hage gran och tallskoug
Währskiählstuga

Scalan inhåller 1000 alnar