C8:044


(Rubrik:)
Geometrisk
Affritningh
Oppå frälsse torpen
Tuntorp och Goomåttan
som ära belägna uti
Sudermannaland
Oppunda Härad och Bettna sochn
Mätt Anno 1690 af
                Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Tuntorp 1/4 frälsse ähr förmedlat
    till et Oskatlagdt torp uty alt,
    des lägenheeter som föllier
B. {1. Starck leer iordh                1.35
    {2. Sand iordh                          1.2            2 tunnor 37 kappar
C. {3. Starck leeriordh                 1.5 
    {4. Sand iord                            - 43
D. Lät iordh                                  - 39           2            31 
E. Sydewald           2 4/7 tunnor     5 
F. Hårdh wald       19/28               1 1/8
G. Kerr- och hårdhwald 4 5/28      8             14 1/8 lass
H. Hage af moomarck, knapt bette

    Detta ähr af gierdha på Tiählsta
    ägor hwar på det niuter sin fång-
    skoug så och småt timber till
    huus bygnat, knapt mulbette
    ingen humblegård intet fyskie

(Text i högra spalten:)
    Goomåttan 1/4 frälsse ähr förmed-
    lat till ett Oskatlagdt torp, och
    giör om weckan 2ne dagswercken
K. dy iordh                                1.53             1 tunnor 53 kappar
L. lättiord                                  1.47             1            47
M. hårdh wald    4 ½ tunnor   3 3/8
N. hårdh wald    3 9/14           5 13/28          8 5/56 lass   
O. Enn hage biörckskoug

Detta ähr af gierdha på Broby
ägor, där på niutter och sin fång-
skoug till wed och gårdefång,
intett timber, nötorfftigt
mulbette, intet fyskie,
humblegård om 100 stänger 150 qvadrat alnar

(Text till vänstra kartan:)
Skoug och uthmark
Yngaren Lacus
Tuntorp

(Högra kartan:)
Skoug och uthmark
Goomåttan
Slätfals hägnar

Scalan inhåller 1000 alnar