C8:045


(Rubrik nere t.v.:)
Geometrisk
Affrytningh
öfwer frälsse bolbyarne
Rallesta och Lunby med t?
som ära belägna
    uti
Sudermanneland
Oppunda Härad och Bettna sochn
Mätt Anno 1690 af
            Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Lunby 1 frälsse hemman ähr förmed-
    lat till ½ uty alla utlegor dess lägenheter,
     detta ligger uty tegskiffte både åcker och äng
    med Crono och frälsse gårdarne, A. 3 stänger
    B. 4 1/3 stång C. 4 2/3 stång.
D. {10. Medelmåttig starck iord        2. 31 ½
     {11. Sand och lätt iordh                1. 3              3 tunnor 34 ½ kappar
E. {12. Medelmåttig starck iord        3. 54
    {13. Sand och lätt iordh                - 38 ½          4            36 ½
F. {14. Sydewald             11 27/28 tunnor 12
    {15. hårdhwald            2                         1 ½
G. Kerr- och hårdhwald   9 4/7                  2 1/4
H. Sydwald                      4 ½                    4 ½
    denne för sig allena
L. hårdhwald                    7 6/7                2
    Uty denne ängen hafwer B tegskiffte effter
    stång tållet                22 1/4 lass
I. Enn bettes hage
K. Enn litten hage, ingen humblegård

B. Jbidem 1 frälsse hemman ligger uty tegskiffte
    som för ähr sagdt.

(Text i nästa spalt:)
D. Såås                                               5. 12 ½            5 tunnor 12 ½ kappar
E. Såås                                                6. 48 5/18       6             48 5/18
F. Syd- och hårdhwald    13 27/28 tunnor  19 3/8
G. Kerr och hårdwald     9 4/7                    3 1/4
L. hafwer hop med A     7 6/7                    2 7/8        25 ½ lass
M. Enn hage godt bette uty
O. hage af biörckskoug
P. hage till bettes hage
Q. Enn liten hage, ingen humblgård

C. Cronogården ibidem 1 helt af lycka
    lägenhetter
D. Såås                                                5. 35                 5 tunnor 35 kappar
E. Såås                                                7 13 2/9            7            13 2/9
F. Syd och hårdhwald 13 27/28 tunnor  20 7/8
G. Kerr och hårdhwald   9 4/7               3 ½                24 3/8 lass
R. Enn eng som slåås
S. Enn hage plägar slåås
T. hage litten
N. Enn bettes hage
V. Enn godh bettes hage

    Afgierda hemman
X. Lilla Wedbo 1 frälsse hemman ähr för-
    medlat till ½ uty alt.
Y. Starck leriord                                5. 12                5 tunnor 12 kappar
Z. Starck lerriord                              4. 18                 4            18
AE. {16. Kerrwald    10 9/56 tunnor 20 1/8
       {17. hårdh wald  2 17/28        2 ½
OL. {18. hårdh wald 5 3/4             5 ½
       {19. Sydwald     3 1/4             6 1/4                34 3/8 lass
AU. hage steenig
EU. hage af godt bette, intet fyskie, humblegård
    om 200 stänger 300 qvadrat alnar

    Lunby hafwer sin egen skoug, der på
    ähr gårdhefång, och wedbrand sampt
    timber till huusbygnat, godt mulbete
    så och nötorffftigt fyskie

1. Hässlestugan lyder till Åckröö gårdh
2. Sand iordh                            1. 38            1 tunnor 38 kappar
3. Sand iord                              1.50             1            50
4. hårdhwald            7 5/28    5 3/8             5 3/8 lass
5. hag af biörck och tallskoug
    intet fyskie ingen humblegårdh
6. Enn stoor hage till Åckröö herrgårdh
7. Enn äng sammaledes.

(Texten fortsätter nere t.v., bredvid rubriken:)
8. Wermstugan lyder till Lagman-
    söö, så och den intagon som
    stugan ligger uty
    Uppå Lunby skoug ähr twistige
    linier
1} Säger Suun uty Lerbo sochn sig
2} willia häfda effter
3}
9}

3} Påståår Hallinge sig willia
9} häfda effter
10}

11} Påståår Hageby sig willia
12} häfda effter
13}
14}
15}
16}
                      
    Lilla Wedbo ligger en stoor dehl
    uppå Rallesta ägor, men doch
    hafwer det sin fångskoug och
    mulbette på Lunby ägor.

(Text nere t.h.:)

    Notarum Explicatio

A. Rallesta 1 frälsse hemman ähr förmedlat
    till ½ uty alt, men dagswercken som
    ett helt hemman dess lägenheeter som föllier
C. Medelmåttig starck iord              5. 14
D. lätt iord                                        1. 26        6 tunnor 40 kappar
E. {10. Medelmåttig starck iordh    4. 27
    {11. Sand och lett iordh               1. 22         5            49
F. {12. Kerr wald    2 13/14 tunnor 7 3/4
    {13. hårdh wald      3/7                1/4
G. {14. Kerrwald     4 25/28           7 ½
     {15. hårdh wald  6 25/28           1 3/4        17 1/4 lass
H. hage af biörck och tallskoug
J. En bettes hage.

B. Rallesta 1 frälsse hemman ähr och förmedlat
    till ½ men dagswercken som ett helt
    hemman, desse beggie liggia uty tegskiffte
    både uty åcker och äng af lycka dehl.
C. Medel måttig starck iord           5. 14
D. Lättiord                                     1. 26        6 tunnor 40 kappar
E. {10. Medelmåttig starck iord    4. 27
    {11. Sand iord                            1. 22        5             49
F. {12. Kerrwald    9 13/14 tunnor 7 3/4
    {13. hårdh wald      3/7               1/4
G. {14. Kerr wald  4 25/28            7 ½
    {15. hårdh wald 6 25/28           1 3/4        17 1/4 lass
K. hage af biörck och tallskoug
L. Enn bettes hage.

    Desse hemman hafwa sin egen skoug, till
    nötorfftigheet af gårdhe fång och wed brand
    intett timber, nötorfftigt mulbette.
    Ingen humblegårdh
    Nötorfftigt fyskie.

(Nästa spalt:)
    Afgierda hemman
M. Kerrbol 1 frälsse hemman ähr förmedlat
    till ½ uty alt, dess lägenheeter som föllier
N. Starck lerr iordh                    4. 24            4 tunnor 24 kappar
O. Starck lerriord                       4. 25            4            25
P. Kerrwald               5 6/7 tunnor 13 ½
Q. Syde wald            6 5/7            6 3/4
R. Syd- och måssewald 5 6/7       8 ½            28 3/4 lass
S. Een hage godt bette
    intett fyskie, ingen humblegard.

T. Stoora Wedbo 1 frälsse hemman ähr förmed-
    lat till ½ uty alt dess lägenheeter
V. Starck lerr iord                    3. 32           3 tunnor 32 kappar
X. Starck lerriord                    3. 52            3            52
Y. Kerrwald    11 9/56 tunnor 27 ½            27 ½ lass
Z. Enn bettes hage af berg och stenn.
     intett fyskie, humblegårdh om
    200 stänger 300 qvadrat alnar.

1. Mosstorp 1/8 hemman

    Oskattlagde torp
2. Moostugan giöör dagswercken till
    Åckröö, dess lägenheeter
3. Lerr och lätt iord                2. 5             2 tunnor 5 kappar
4. Lerr och lett iord                2. 6             2            6
5. {16. hårdh wald    2 tunnor    2
    {17. Sydwald    2 13/28        7 1/4
6. Sydwald            1 9/56          3
7. {18. Kerr wald  2 3/4            5 ½
    {19. hårdwald   1 27/28        2            19 3/4 lass
8. Enn hage, ingen humblegårdh intet fyskie
    Enn sållatstuga.
    Desse hafwe sin fång skoug och
    mulbette som bolbyn.
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ähr rätta staaf radden e-
    mellan Rallesta och Lunby ägor.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hallinge ägor här
Tveta och Hååls skougs ägor möter på denne sydan
Flunstorp
Hageby ägor tager emot här
Yngiarn Lacus
Fruholmen
Tiählsta skougs-ägor på denne sydan
Abborpotten
Leerbo Sochn

(Text t.v. fram till vecket:)
Vermstugan
Lillavedbo
Stoora Wedbo
Kierbol
(Text fram till nästa veck på kartan:)
Sålatstuga
Moostugan
Harrstuga
Sålatstuga
Sålatstuga
Rallesta
(Text högra delen:)
Lunby
Häslestugan

(Nere t.v.:)
Scalan inhåller 1200 alnar