C8:048b


(På baksidan av denna kartakt finns ytterligare några rader text, se folio 048c)

(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Himblinge med der till liggiende
ägor och lägenheeter som ähr belägit
uty Södermanneland Oppunda
häradh och Floda sochn, Mätt Anno
1693 af        Petter Utter

Himblinge    {A. 1 hemman Cavallerieaugment } desse ähra af lycka
                     {B. 1 hemman Skatte                     } stång tahl, och tegskiffte i
                                                                               åcker och äng
A. Ähr upgifwit till Konglig Mayestätt och Cronan Anno 1560 af Sahlig fru
Chierstin på Greteboda, och Bördsrätten Possideras af gref Christopher
Gyllensterna, men ähr doch Cavallerie och befinnes hafwa fölliande
lägenheeter        Nembligen

Åckr Eng                                                                        A                   B
                                                                                     Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Lätt flått leer iordh                12 36/56
II. Lätt iordh sandblandat         16
III. lättiordh                               -  48/56
        Summa 29 28/56 Tunnor  
    Fördehlning                                                            14 42/56        14 42/56
IV. Lätt iordh                                                               1 8/36
V. lycka iordh mon                                                      1 30/56
VI. lättiordh                                                                                       2 51/56
VII. lättiordh                                                                                      1 16/56
VIII. Lättiordh                                                                                      35/56
    IX. 12 35/56 tunnor hårdh wald               ad 3 lass 37 7/8
    X. 34 42/56 tunnor kerr och måsse wald ad 1 lass 34 7/8     
    XI. 28 tunnor hårdh wald med ekeskoug ad 1/4 lass 7
    XII. 1 tunnor hårdhwald, halfwa öön ähr till Ramsta ad 1 lass
                80 3/4 lass
    Fördehlning                                                                  -    40 3/8      -       40 3/8
    XIII. 2 tunnor sydwald                ad 2 lass                          4
    XIV. 2 28/56 tunnor kerr och måssewald ad 2 lass            5
    XV. 3 14/56 tunnor kerrwald         ad 2 lass                       6 ½

    Detta ähr bohlby och hafwer sin egen skoug
    hwar på ähr nötorfftig fång skoug till wed och
    gierdsell, sampt timber till huus bygnat,
    mulbette nötorfftigt, fyskie 2 katzestånd, elliest
    lytett, humblegård hafwer A om 100 stänger
    A. hafwer enn hage C. berg och biörkskoug doch godt
    bette
    B. hafwer twenne hagar, D. E.

    Oskattlagde torp
F. Ändebohl
XVI. Biörck och sågiordh            1
XVII. lycka åcker iordh                1 4/56
        Dett åhrliga uthsädet                                            1 2/56
    XVIII 4 tunnor sydwald       ad 4 lass 16
    XIX. 3/4 tunnor hårdh wald ad ½ lass 3/8
    XXI. 4 ½ tunnor kerrwald    ad 1 lass 4 ½                  -      20 7/8
    En hage stennig

H. Himblingstugan
XXII. lättiord                    16/56                                    8/56
    Dett åhrliga uthsädet                                                 9 17/56    76 3/4

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Himblinge öö
Aggarne ägor mötter på denne sydan
Ehlg-siön
Granheeda ägor tager emot på denne sydan                                                 
Juhrsta ägor mötter på denne sydan
Prästegårds ägor mötter här
Kiörck-siön

moomarck
kerr och måsse
hage med tallskoug
moo-backe
moobacke
Himblinge
Tall- gran- ahl och biörckskoug
Tall och timberskoug
moobacke måsse
hage med berg och biörckskoug
Himblingestugan
stennig marck
Ähnbohl
steenbacke

Scala Ullnarum