C8:049


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Sätteryet Forss medh alle dess
till ägor och lägenheeter uty
åcker, eng, skoug och siöö, som ähr
belägit uty Oppunda häradh och
Flooda sochn i Södermannelad1
Mätt Anno 1692        af
                             Petter Utter

Forss beståår af 2 hemman bygdt Säterye, ähr bytt
ifrån Konglig Mayestätt och Cronan Anno 1628 af Sahlig Herr
Mattias Kagg, och nu Possideras välborne fru Brytta
Ribbing, med effter fölliande tillägor och lägenheeter.

åker Eng                                                                                                Tunnor   Lass
I. Starck lerriordh                                           10 ½
II. Samma åcker mon                                     10
III. lycka åker iordh nylig upgiordh                2
IV. Tall och mooiordh nylig upgiordh            -  22/56
            Summa 22 50/56 Tunnor
        Dett åhrliga uthsädet ähr                                                              11 25/56
    V. 11 ½ tunnor hårdh wald medh små tall skoug ad ½ lass 3 1/8
    VI. 23 24/56 tunnor Syd och hårdh wald           ad 1 lass 23 3/8
    VII. 1 12/56 tunnor sydwald                             ad 1 ½ lass 1 7/8
    VIII. 10 14/56 tunnor hårdh wald              ad 2 ½ lass 25 70/112
    IX. 2 10/56 tunnor kerrwald                             ad 3          6 7/8
                        60 98/112 lass                                                                  -        60 98/112

    Skougen hafwer de sin ägen men lyten
    allenast en backe som ähr till wed och gierdsell
    men mycket knapt, småt timber
    till ladugårds huus, så och mycket säfwert2
    mulbette
A. En lyten trägårdh
B. Enn hage af små tall till skoug, snäfwert bette
    humblegårdh till 150 stänger
    Fyskie 6 kattze stånd, 1 nootewarp, knapt
    fyskie

    Oskatt lagde torp
C. Roostugan
X. Tall och mooiordh        1
XI. samma iordh mon        -  44/56
        Summa 1 44/56 Tunnor
        Dett åhrliga uthsädet                                                                     - 50/56
    XII. 3 14/56 tunnor hårdh och måsse wald ad ½ lass 1 5/8                  -         1 5/8

D. Enn lyten qwarn som allenast går när
    wattenflodh ähr, som hööst och wår.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kahlsta ägor möter här
Ramsta ägor tager emot
Kiörk-siöön
Granhammar eller Prästegårds ägor här
Flooda kiörckia
Tiufwesta äg stööter här till
Nääs ägor möter på denne sydan

små gran skoug
tall skoug nylig up wäxter
små tall skoug
tall skoug
Trägård
Forss
Tall och små timber-skoug
Roostugan
små tall buskar
qvarn
qvarn

Scalan inhåller 1000 alnar

______________________
1) Egentligen Södermanneland
2) Egentligen snäfwert