C8:050


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Frälsse hemmanen Wycken och
Biurstorp, med des till ägor som
ähr belägit uty Södermanne-
land Oppunda häradh och Floda
sochn Mätt Anno 1694 af
                Petter Utter

Wyckan 1 frälsse hemman ähr förmedlat till ½
uty alla des uth lagor, des lägenheeter som föllier

åker Eng                                                                                    Tunnor  Lass
I.     Medellmåttig stark biörk iordh med såg    4 28/56
II.   äfwen åcker iordh                                       4 51/56
            Summa 9 24/56 Tunnor
        Dett åhrliga uthsädet ähr                                                    4 40/56
    III. 7 3/14 tunnor Sydwaldh tufwig ad 1 lass 7 1/8
    IV. 1 ½ tunnor Syd waldh                ad 3 lass 4 ½
    V. 11 1/4 tunnor kerrwaldh             ad 3 lass 23 3/4                  -        35 3/8
A. Hage stennig, humblegård om 150 stänger

Biurstorp 1/3 hemman frälsse ähr förmedlat till ett oskattlagdt
torp med fölliande legenheeter
VI. Biörck och sågiord                    1 53/56
VII. lycka åckeriord                        1 55/5
        3 52/56 Tunnor
        Dett åhrliga uthsädet ähr                                                    1 54/56                                                    
    VIII. 5 43/56 tunnor hårdh wald mager ad 1 lass 5 3/4
    IX. - 6/7 tunnor kerrwald                       ad 3 lass    2 ½
    X. 1 23/28 tunnor Sydwald                    ad 2 lass    3 ½            -         11 3/4

    Hagen ähr tagen till hergården
    Desse ähra afgierda på Sunäs ägor huar på de hafwa
    fångskoug till wed och gierdsell, timber huusbygnat knapt
    mulbette, lytett fyskie, Såågen ähr lagder till Herrgården.

(Text på kartbilderna:)
hage stennig
Stenn backe
Wickan
Nääsnaren Lacus

Malmmen lacus
Biörkskoug
stennig mark
Sååg
Biurstorp
stenbacke
Häck siön

Scala Ullnarum