C8:051


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Wegrydh Crono och skattegårds tillägor
uty åcker, eng och skoug, som ähr
belägit uty Södermanneland
Oppunda häradh och Leerbo sochn
Mätt Anno 1692    af
                            Petter Utter

Wegryd    {A 1 } Desse ähra uty tegskiffte i åcker
                {B 1 } och Eng af lycka stångtall, och dehl
A. Crono ähr byt ifrån Konglig Mayestätt och Cronan Anno 1642
af Sahlig Herr Axel Tureson till frälsse, och nu åtter
Possideras af Konglig Mayestätt och Cronan
B. Skatte Crono, dess till ägor som effter föllier

Åcker Eng                                                                        A                    B
                                                                                        Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Starck gran och En iordh          14 16/56
II. Lycka åcker iordh                    19 48/56
III. Samma åker iordh                    -  34/56
            Summa 34 36/56 Tunnor
        Fördehlningen                                                        17 13/56        17 13/56
IV. Stark biörck iordh                                                      1 8/56
V. Starck tall iordh                                                                                32/60
VI. lycka åcker iordh                                                                            3/56
        Dett åhrliga uth sädet ähr                                     9 10/56 tunnor  8 54/36 ½
    VII. 9 tunnor Sydwaldh                ad 4 lass 36
    VIII. 1 48/56 tunnor hårdh waldh ad 1 lass 1 48/56
    IX. 20 tunnor kerr och måsse wald ad 1 ½ lass 30
    X. 1 40/56 tunnor kerrwald           ad 3 lass 5 8/56
    XI. 7 tunnor kerr och hårdh wald  ad 3 lass 21
                Summa 94 lass
        Fördehlningen                                                            -      47          -      47

    Skoug hafwa de sin egen, och ähr delt
    dem båda emellan, Cronogårds skoug ähr
    afftagen och ähr på twenne ställen
    hwar på de hafwa sin nötorfft och fång-
    skoug till wedh, gierdsell och god timber
    skoug till huusbygnat.
C. Enn hage af små tallskoug snäfwert bete
D. Enn lyten hage af godt bette
E. ähr skattegårds hage
    Snäfwert mulbette, intett fyskie,
    humblegårdh till 100 stänger

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Dagholms ägor möter här
Östra Wegrydhs ägor stöter intill på denne sydan
Ennby eller Leerbo Prästegårds ägor möter på denne sydan
Speteby ägor möter här
Skatte-gårds skoug möter på denne sydan

hage gåt bette
Tallskoug
små tallskoug snäfwert bette
godh timberskoug
små biörck skoug
Eckeskoug odugelig mark

Såldatstuga
Tallskoug småt timber
Såldalstuga1
slätt backe odugelig
linda
Wegryd

Scalan inhåller 1500 alnar    
      
__________________________
1) Egentligen Såldatstuga