C8:052


(Rubrik:)
Gemetrisk1
Afrytningh
oppå frälse hemmanen
Wyk och Biurstorp
    uty
Sudermanneland
Oppunda Härad och Leerbo sochn
Mätt Anno 1690 af
                    Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Wyck 1 frälsse hemman ähr förmedlat till ½ Cronan men
    till herrgården uty ressor och dagswercken för 3/4 ligger uty
    tegskiffte med beggie de andra gårdar af lycka stångtall
    både uty åcker och äng, men åkern ähr illa häfdat,
D. Starck leer iord                                     5. 42        5 Tunnor 42 kappar
E. Starck leer iord                                     4. 29
F. täppan starck iord för sig allena            1. 6           5            35
J. Sydwald              5 11/56 tunnor            5
K. Sydwald             1 49/56                       2
     {2. hårdwald    22 15/28                       7 2/3
L. {3. kerrwald god bärande   5 5/14        7
    {4. Sydwald        4 27/28                      5                 26 2/3 lass
M. Enn hage af biörck- och gran skoug
V.}
X.} Dessa trenne hagar hafwa A: B: tillhoppa af lyka del
Z.}
     Humblegård om 60 stänger 90 qvadrat alnar

B. Jbidem ½ frelsse hemman af lycka stoor dehl uty åker och äng
G. täppa till det enna åhret E.                - 48 kappar
    Sammaledes uty samma täppa äng     4 ½ lass
N.} Twenne hagar för sig allena, så och de som för nepnde
S.} i hop med andre frälsse gården, ingen humblegårdh

C. Jbidem 1 frälsse hemman af lycka lägenheter som de andra
    uty åker och äng, med lycka stång tall,
H. Enn täppa för sig till det anna åhret E.        1 tunna 7 kappar
P.}
Q.} fyra hagar af nötorfftigt bette, ingen humblegårdh
R.}
T.}
    Desse hemman hafwa nötorftig fång skoug till wed och gård-
    fång såt timber, nötorfftig mulbete, knapt fyskie

    Afgierda hemman sampt oskatlagde torp på ägorne.
1. Bootorp 1/8 frälsse hemman

3. Biurstorp et # oskat lagdt med des läghetter
(Text t.v. på kartbilden:) # 1/8 ähr förmedlat till   
4. Medelmåttig starck iord            1. 16
5. täppa                                          -  6          1 tunnor 22 kappar
6. Medelmåttig starck iord            -  52
7. täppan                                        -  14         1           10
    {17. Sydwald      2 36/56         2 1/4
8. {18.} kerrwald    4 13/24         8 ½           10 3/4 lass
    {19.}
9.  }Twenne hagar af tallskoug
10.}

11. Wyckstugan et oskat lagdt torp
12. lätt iord                                    -  26           -           26
13. lätt iord                                    -  21           -           21      
14. Kerr och sydwald 4 14/56       5 ½            5 ½ lass
15.} twenne hagar af tall skoug . Byen säger att desse
16.} torp ligger honom till stoor skadde för bette skull

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Heeby ägor möter här
Stoora Malm sochn och Kaflinge ägor
Skyr kiälla
Tolleta ägor möter på denne sydan
Giöthbohl
Sunds skougs ägor
Wyk-siöön
Nafsta ägor tager emot

Wyk       
Sållatstuga
Sållatens teppor
Brootorp
Måsse
Wykstugan
Biurstorp
Lobohäl-staaf

Scalan inhåller 1200 alnar

___________________
1) Egentligen Geometrisk