C8:053b


(Rubrik:)
Geometrisk
Affrytningh
oppå frälse- och skatte hemmanen
Byesta och Bergh
som ära belägna uti
Sudermanneland
Oppunda Härad
och Leerbo sochn
Mätt Anno 1690 af
            Petter Utter

Affrytningens Beskrifwelse
A. Byesta 1 frälsse hemman ähr förmedlat till ½ uty
    alla uthlagor, des lägenheeter som föllier
    ligger utj teg skiffte med skatte gårdarna
    Bergh och Byesta när dee hwarderra hafwa 2 stänger
    hafwer frälsse gården allenast                    1 stång
D. Starck leeriord                                   6. 41 2/5
E. En teppa tagen af ängen starck iord    - 19 1/5
F. En täppa sammaledes giord af änge    - 22 1/5        7 tunnor 26 4/5 kannor
G. Starck leer iord god åcker                 3.  -
H. Starck leeriord                                  4. 9 3/5          7            9 3/5
J. Kerrwald god bärande    9 7/8 tunnor     9
K. Sydwald god bärande    6 1/4                4
     {1. Kerr och måssewald 22 ½               9
    {2.} Mager hårdwald     45 1/8              2
L. {5.}
    {3. Sydwald                  8 43/56            2 3/5
    {4. Kerrwald god bärande 8 19/28       6 4/5          33 2/5 lass              
M. En hage af berg och steen
N. En hage af knapt bette
    ingen humblegård, nötorfftig fyskie

B. Byesta skattegård ligger uty tegskiffte med
    frälssegården och skattegården Berg uty
    åker och äng
D. Starck leer iord                          13. 25 4/5
E. täppan                                          -   38 2/5
F. Täppan                                         -   44 2/5            14. 52 3/5 
G. Starck lerriord god åcker            6.  -
H. Starck lerriord                            8. 19 1/5            14: 19 1/5
J. Kerrwald god bärande      9 7/8 tunnor 18
K. Sydwald god bärande      6 1/4            8
    {1. Kerr och måssewald   - 22 1/4       18
    {2.} mager hårdwald       45 1/8           4
L. {5.}
    {3. Sydwald                     8 43/56        5 1/5
    {4. Kerrwald god bärand 8 19/28        13 3/5       66 4/5 lass
P. En hage af knapt bete ingen humblegårdh
    nötorfftig fyskie

C. Bergh 1 skattegårdh af lyka lägenheeter
    som Byesta bode åcker och äng af lyck stångtall.
O. En hage af knapt bette.

    Desse hemman hafwa sin egen skoug men
    myckie knap fong skoug ing timberskoug
    knapt mulbette. Af gierda hemman

Q. Bergsnääs et skatte

    Så och trenne sallatstugor.1
R. häfdas till Spånga för äng.   

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wegre ägor möter Dageholms ägor
Långhalsen Lacus
Holman
Trulholmen
Spånga skougs ägor
Sunds ägor möter här
Wyk siöön
Nafsta ägor
Gerfveln Lacus

Sållatstuga
Bergsnääs
Bergh
Byesta
Sållatstuga
Sållatstuga

Scalan inhåller 1200 alnar
_______________________
1) Det vill säga soldatstugor