C8:054


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
öfwer Frällsse hemmanen
Granääs och Röserne
som ära belägna uti
Sudermanneland
Oppunda Härad och Leerbo Sochn
Mätt Anno 1690 af
                        Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Granääs 1 frälsse hemman är för-
    medlat till ½ i alt till Cronan,
    men till herrgården för 3/4 i dagswerken
    och ressor, des lägenheeter som föllier.
B. Starck leeriord                                 5. 5        5 tunnor 5 kappar
C. Starck leer iord                                5. 21      5            21
    åcker ähr wähl häfdat
D. {1. mager hårdwald    10 1/8 tunnor 7 ½
    {2. Kerr wald                3 55/56        12
   
    {3. Sydwald                  1 45/56        3
E. {4. Mager hård wald    2 17/28        1 1/4
    {5. Kerrwald                 1                  2            25 3/4 lass
F. En betteshage snäfwert bette,
G. Nääset, brukas till hage af berg ocg steen,
     lytet fyskie, humblegårdh om 50 stänger 75 qvadrat alnar.
    Ähr afgierda på Tolleta ägor hwarpå det
    niuter sin fångskoug till wed och gårde-
    fång, intet timber, nötorfftigt
    mulbette.

(Text i högra spalten:)

    Notarum Explicatio

H. Rösserne 1 frälsse hemman ähr
    förmedlat till 1/4 uty alt/ men till
    hergården ressor och dagswercken som ½
J. Starck biörckiord                        6. 13        6 tunnor 13 kappar
K. Starck biörckiord                      4. 31         4            31
L. {6. Sydwald    5 1/4 tunnor    10 ½
    {7. Kerrwald    3 3/4                7 3/4            18 1/4 lass
M. Een stenig hage, ingen humblegårdh
    intet fyskie
    Ähr afgierda på Dageholms ägor
    hwar på det niuter sin fångskoug
    till wed och gårde fång, ingen timber-
    skoug, nötorfftigt mulbette.

(Text på vänstra kartbilden:)
Skoug och uthmark möter
Tolleta hägnar
Granääs
Tollgaren Lacus
Tolleta hägnar här

(Text på högra kartbilden:)
Skoug och uthmark tager emot
Röserne
Dageholms hägnar
Helliestatorp hägnar

Scalan inhåller 1000 alnar

(Senare text i högra, nedre hörnet:)
reviderat den 18 April 1751, och jämförd med skattlägningen
af åhr 1707 den 7 September hvad påminellser der
vid äro gorde ses af memorialet