C8:055


(Rubrik:)
Geometrisk
Affrytningh
oppå frälssehemmanen
Stockbäcken och Wärna
som ära belägna uti
Sudermanneland
Oppunda Härad och Lerbo Sochn
Mätt Anno 1690 af
                    Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Stockbäcken ½ frälsse hemman ähr förmedlat
    till 1/4 uty alla utlagor, des lägenheter
B. Starck leriord                                    3. 2            3 tunnor 2 kappar
C. Starck lerr iord                                 2. 36           2            36
D. Sydwald                   4 3/4 tunnor  4 3/4 lass     
E. {1. Mager hårdwald    2                 1 1/4
    {2. Kerrwald              1 15/28        4 ½           
F. Sydwald                  4 31/56           3 ½                14 lass
G. En hage af  berg och steen
    intet fiskie det ähr gallstrand,
    kup humblegård om 14 kuppor.

H. Wärna 1 frälsse hemman ähr förmedlat
    till 1/4 uty alla uthlagor, des lenheteer1
J. Starck leer iord                            3. 16        3 tunnor 16 kappar
K. Starck leeriord                            2. 44
L. Een täppa giord af ängen            -  27        3 tunnor 15 kappar
M. {3. kerrwald    8 39/56 tunnor  20 ½
    {4. hård wald    1 3/8                 2 3/4        23 1/4 lass
N. En hage der byn skall taga sin fång
    och wed skoug, men säger det
    hergården hafwer den besta dehl af
    hagen tagit och giort et torp sig till
    tienst och byen till skada.
O. Enn hage som ähr tagen af ängen,
    åbon säger det ängen lider stoor
    skada af watten som demmes på ängen
    för qwarnen skull, knapt fyskie
    humblegårdh om 200 stänger 300 qvadrat aler

    Desse hemman ähra afgierda på Sunds
    ägor hwar uppå de sin fång skoug
    niutta, knapt mulbette.

(Text till övre kartbilden, Stockbäcken:)
Skoug och uthmarck stöter här intill
långhalsen Lacus
Stockbäcken
Bettna sochn och Håfna

(Nedre kartan, Werna)
Skoug och uthmarck här
Sunds hägnar här
Wyk siön
Werna
Qvarn
Siössa äng
Breebol hägnar här

Scalan inhåller 1000 alnar

__________________________
1) Egentligen Legenheter