C8:056


(Rubrik:)
Geometrisk
Affrytningh
oppå frälsehemmanet
Kiermbool
som är belägit uti
Sudermanneland
Oppunda Härad Leerbo sochn
Mätt Anno 1690 af
            Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Kiermbool 1 frälsse hemman ähr förmedlat
    till ½ uty alt men dagswercken för
    3/4 des lägenheter som föllier
B. Starck leer iord                               6. 25
C. täppan                                              - 28         6 tunnor 53 kappar
D. Starck leeriord                                7. 14        7            14
    {1.} Släät sydwald    20 ½ tunnor   15 1/4
E. {3.}
    {2. Kerr wald            4 37/56            7
    {4. mager hårdwald    6 3/4            3 1/8 

F. {5. Kerrwald             1 3/7            3 ½
    {6. hårdwald              7                   7            35 7/8 lass
G. Een hage af små gran tall och biörckskoug
    humblegård om 200 stänger 300 qvadrat alen
    intet fyskie, det ähr galstrand
    Ähr afgierda på Sunds ägor hwar uppå
    det niuter sin fångskoug till wed och
    gårdefång samt småt timber till
    ladugårds huus, nötorfftigt mulbete
    ähr och en hage tagen ifrån byn och lagder
    till hergårds koohage.

(Text på kartbilden:)
Boxholms hägnar möter här
Lång-halsen Lacus
Måssa
Kierbool
Slöösa hage tager emot
Uthmark här

Scalan inhåller 1000 alnar