C8:058b


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
öfwer
Frälsse hemmanen Wecklla, medh alla
dess till ägor och lägenheeter uty åker
eng skoug och fyskie, som ähra belägne
uty Södermanneland Oppunda härad
och Wadsbro Sochn Mätt Anno 1692 af
            Petter Utter

A. Wecklla {A. 1 frälsse hemman } af lycka stång tall uty åker
                   {B. 1 frälsse hemman} och eng hafwa de tegskiffte
A. Ähr bytt ifrån Konglig Mayestät och Cronan Anno 1570 aff
Sahlig Herr Maurits Jöranson till Diullö och nu Posside-
ras af gref Axel Ståhlarm.
B. Ähr och bytt ifrån Konglig Mayestätt och Cronan Anno 1679 af Öfwerst
Luetnanten Herr Ernest Lodhe och nu Possideras af Sahlig
Herr Jacob Flemmings Erfwingar, medh effterfölliande tillägor

Åker Eng                                                                                        A                B
                                                                                                    Tunnor lass  Tunnor lass
I.     Starck leer iordh godh åcker                19 28/ 56
II.    Samma åcker iordh                              19 40/56
            Summa    39 12/56 tunnor
        Fördehlningen på hwar gården                                            19 34/56      19 34/56
        Dett åhrliga uth sädet ähr                                                     9 45/56        9 45/56
    III. 15 16/56 tunnor kerrwald         ad 2 lass    30 32/56
    IV. 14 tunnor hårdh waldh medh eckeskoug ad ½ lass  7
    V. 6 20/56 tunnor kerrwaldh         ad 2 ½ lass  15 50/56
    VI. 6 tunnor kerrwaldh ny rögder ad 3 lass    18           
                                                                            71 26/56
        Fördehlningen                                                                        -      35 27/56    -    35 27/56
    VII. 6 14/56 tunnor kerrwald    ad 2 lass                                   -      12 ½
                                                                                                               47 55/56
    Skoug hafwa de sin egen men mycket
    knapper till wedh och gierdsell, intett
    timber
    A. hafwer twenne hagar C. D. af tallskoug
    B. äfwen twenne hagar E. F. af tallskoug
    Mycket snäfwert mullbette, fyskie hafwa
    de hwar A. hafwer 3 kattseståndh B. hafwer 4 kattse
    ståndh, elliest medh noot godt och nöttorfftigt
    fyskie, humblegård till hwardera gården
    nylig lagder till 60 stänger

    Afgierda hemman
G. Stenhälla 1/4 frälsse hemman

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Elffwesta ägor uty Skyllinge Sochn tager här emoot
Leerbo Sochn och Steensnääs ägor mötter här
Berga ägor stööter här intill
Gååshäll
Wycks ägor tager här emot
Wecklln Lacus

(Text t.v. fram till åkern:)
hage steenig medh tall och biörck skoug
Eckskoug
steenig backe
hag bergig och steenig medh tallskoug
steenig hage
steenig hage med tallskoug
Såldatstuga
steenbacke
måse
steenig backe
tallskoug
(Text t.h.:)
Tompt
Wecklla
Skenhälla
små tall skoug
innom denne pryckning ähr Skenhälla åcker
granskoug
släät backe
Skenhälla äng
(Senare skrivet:) Skenhälla äng

Scalan inhåller 1500 alnar