C8:059b


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Bincklinge Cavallerie sampt och augments
hemmanet som och alla des tillägor, ähr belägit
uty Södermannelandh Oppunda häradh
och Wrena Sochn Mätt Anno 1693 af
                    Petter Utter

Bincklinge    {A. 1 hemman Cavallerie äger 13 stänger } dessa ähra
                      {B. ½ hemman Augment äger 6 stänger   } af lycka lägen-
                       heeter och tegskiffte i åcker och äng som effterföllier

Åker Eng                                                                            A                    B
                                                                                         Tunnor Lass  Tunnor Lass
I.     Starck leer iordh                    15 40/56
II.    Samma iordhmon                 17 16/56
            Summa 33 Tunnor
        Fördehlning                                                              29 32/56        10 24/56
III. lycka iordhmon                                                                                 1 18/56
    IV. 17 53/56 tunnor kerrwald ad 1 ½ lass 26 105/112
    V. 4 15/56 tunnor hårdh wald ad ½ lass 2 15/112
    VI. 13 12/56 tunnor kerr och sydwald ad 4 lass 52 11/14
    VII. 10 50/56 tunnor kerrwald      ad 2 lass 21 22/56
    VIII. 12 tunnor mager hårdhwald ad 1/8 lass 1 ½
    IX. 6 tunnor hårdh wald               ad 1 ½ lass 9
    X. 10 44/56 tunnor kerr och dywald ad 1 lass 10 44/56
    VIV. 1 39/56 tunnor hårdh wald ad 3 lass 5 5/56
        Summa 130
        Fördehlning                                                                  -      89           -        41
    XI. 2 tunnor kerrwald ad 2                                                       4
    XII. 3 40/56 tunnor kerrwald ad 2                                           7 1/7
    XIII. 2 tunnor kerrwald ad 2                                                                    -      4                                                 

(Text nertill, vänstra spalten:)
Skattläggning effter
Methoden
Åckern ad 6 kornet                14 : 27 : 21
16 5/8 lass skatthöö ad 16 -    8 : 10 :  -
Skoug                                     1 : 15 :  -
Mulbette                                 - : 11 :  -
Fyskie kan ey mera ähn be-
kostnade bettalla                                   
                                Summa 24 : 31 : 21
(Nästa spalt:)
Dessa hafwa sin egen skoug, hwarpå ähr
nötorfftig fång skoug till wedh och gierdsell
timber till huusbygnat godt mulbete
A. hafwer twenne hagar C. D. godt bette,
B. hafwer twenne hagar E. F. godt bette
fyskie 1 miärdhstånd i åhn, fåås mört, giäddor
abbor, sampt braxenlecken

Oskattlagde torp
Grindstugan   } ingen åcker och äng
Skomaketorp }  
Afgierda hemman
Skreddartorp ½ Skatte
Sommartorp 1/8 Crono

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Bettna Sochn ägor möter på denne sydan
(    - " -) och Hwalsta ägor tager emot på denne sydan
Halla sochn och Wallersta ägor möter här
Hallbosiön
Breneby och dess skougs ägor tager emot
Ferneby ägor tager emot på denne sydan
Fillare Lacus

odugelig
ahl och wyde skoug
Tall-skoug med småt timber
Bincklinge
steenig
kerr god bettesmark
steenig marck
Grindstugan
Åcker och eng
Skräddartorp
Skommakarstugan
åcker och äng
Sommartorp
 
Scala Ullnarum