C8:061a(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Wäfwelsundh medh alla der till
liggande ägor och legenheeter, som
ähr belägit uty Södermanneland
Oppunda häradh och Wrena Sochn
Mätt Anno 1695 af
                    Petter Utter

Wefwelsund {A. 1/4 Crono hemman } Desse ähra uty tegskiffte i åcker och
                     {B. 1/4 Crono hemman } äng af lyka stång tahl medh
                     {effter fölliande tillägor och lägenheeter
     Nembligen

Åcker Eng                                                                        A                     B
                                                                                       Tunnor Lass    Tunnor Lass
I. Öhriordh                            4 20/56
II. Starck leeriordh                9 10/56
III. Öhriordh                          1 24/56
IV. Starck leer iordh              14 14/56
        Summa 29 20/56 Tunland
    Fördehlning                                                                14 38/56        14 38/56
    Dett åhrliga uthsädet                                                   7 10/56          7 10/56
    V. 2 36/56 tunnor hårdh waldh ad 3/4 lass 1 36/56
    VI. 2 34/56 tunnor sydwald     ad 5 lass 13 2/56
    VII. 6 42/56 tunnor hårdwald
                            med eckeskoug ad ½ lass 3 41/112
    VIII. 1 tunnor kerrwald            ad 2 lass  2
    IX. 8 18/56 tunnor kerr och säncker wald ad 1 lass 8 18/56
    X. 3 32/56 tunnor kerr och säncker wald  ad 2 lass 7 6/56
            35 27/56 lass

    Detta hafwer sin egen skoug men
    mycket lyten, och knapper till wed
    och gierdsell, intett timber snäfwert
    mulbette, nötorfftigt fyskie,
    Humblegård hwar 50 stänger

C. Farneby och Vefwelsund hafwa en öö
    af lycka dehl

    Räntan effter Methoden på beggie gårdarna
    åcker ad 5 kornet                          29 : 23 : -   1
    3 1/4 lass skatthoo ad 3/4 dehl       2 : 14 : -      32 : 5: 3

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Bettna Sochn och Wyby ägor här
Wetten Lacus
Segnesta ägor möter på denne sydan
Långhalsen Lacus
Jlenna siön
Jlänna ägor möter på denne sydan

Små tall-skoug
Såttalstuga2
odugelig marck
Wefwelsund

Scala Ullnarum         
_____________________
1) Siffran 3 överstruken
2) Såldatstuga

(Senare text i nedre marginalen:)

Reviderad 1749 in Aprili och med här fogade Riwells
beskrifning mäst enlig befunnen
    vide Memorialet i Oliveblads Byte.

(Senare text i bifogad sida till höger:)

    Charte beskrifning öfwer Wefwelsunda i Söder-
    manland Oppunda Härad och Wrena Sochn, såssom
    den wid jämförandet af Planen mot Landtmäta-
    ren Utters Charta af åhr 1693 blifwit författad,   
    åhr 1727 af Landtmätaren Mårten Rivel.
Wefwelsund Bohlby af 2:ne stycken förmedlade 1/4 Hemman
af lika Tegebrott, hwilcka tilförene warit frälse samt i bytes weder-
lag til Konglig Mayestätt och Kronan updragne af framledne
Majoren herr Magnus Oliveblad och för den skuld nu til
Ransak- och skattlägning beordrade men äro nu-
mera til skatte inlöste och bestå af följande Lägenheter
__________________________________________________
Ägornas Nummer
namn                                                                                        Lass  Tunnor Cappar Lass
I. Öster-  } 1. dels grund örjord mo och jäsjord 4:de graden              5        16
II.giärdet} 2. dels stark och hård Lera dels grund örjord
                        2:dra och 3:die graden                                                 9        28
III. Wäster {3. dels grund örjord och mojord 4:de graden                  1        12
IV. gärdet  {4. dels stark och Hård Lera dels grund örjord
                        2:dra och 3:die graden                                                 15       16
                        Summan 32 Tunnor 8 Kappar, men årligen
                        hälften 16 Tunnor 4 Kappar hwar af hälften
                        til hvartera Gården belöper                                            8        2
V. Nyänge  5. 2 5/8 Tunland hårdvall á 1 Lass Tunnlandet      2 5/8
VI. Harhag 6. 2 3/4 Tunlandet Starrblandad sidewall á 4 Lass   11
Sundsäng {7a. 4 5/8 Tunlan skarp och elak måssval med
VII.          {      Ekeskog á 1/4 Lass                                            1 5/32
                 {7b. 2 1/8 Tunna bättre hårdvall á 1 Lass                 2 1/8
Brokär-
ret VIII.      8. 1 Tunland kärrwall á 2 Las                                  2
Storängen   9. 8 3/8 Tunnland Kärr och dy vall á 1 Lass           8 3/8
IX.
Wetsiö-       10. 3 3/8 Tunnland Kärrvall á 2 Lass                      6 3/4 
kierret
X.
                        34 1/32 Lass hvar af hälften hvartera                                                17
    Desse hemman äga sin egen utmark hvarest
    nogsamt ved och gärdslefång finnes samt

(Texten fortsätter på C8_086)