C8:061b(Fortsättning på senare tillfogad text som hör till folio 61:)

    Snäfwert mulbete. Fiske til gådt Husbehof.
    Humblegård á 100 stänger hvartera. Äga
    och en liten öö uti siön Långhalsen tilhopa
    med Farneby af ringa värde.

    Grundräntan
                                                                                           Dale %  peng
                          { 5 Tunnor åker i andra graden                    8     24     -               
8 2/32 Tunland { 1 11/32 Tunnor Dito Tredie graden           1     21    18
                          { 1 23/32 Tunnor Dito fierde graden           1     9      6      Daler %
                                                                                                                        11    23
17 Lass hoo { 5 Lass bättre höö á 16 %                                 2    16    -
                    { 12 Lass sämbre Dito á 8 %                              3     -     -           5    16 %

                   Skog och mulbete á 8                                                                    2    - 
½ mantal    Fiske á 4 %                                                                                    1
                   Humlegård á                                                                                   -    4       
                                                                                               Summa Daler  20    11 %
    Ransakat och Skattlagt in Loco
    den 14 junii 1727
    ½ Mantal sammaledes den andra
    gården                                                        20 Daler 11 %

    Denna Chartabeskrifning är jemförd och lika lydande
    befunnen med Jngenieuren Riwels författade con-
    cept Beskrifning, hwilket betygar Stockholm
    den 21 april 1749
                                Christopher Axell
    J 1727 /ahrs skattläggning/ äro ägorna enligt härmed uptagne och beräk-
    nade til 20 daler 11 % huar i fördelningen uti Jordeboks
    och hemmantals Ränta utföras för hwardera hemma-
    net allenast 19 daler 3 % som är 1 daler 8 % mindre