C8:062b


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Rust hållet Stoora Lyda sampt des augment Lilla
Lyda, Högsätter och Humbleker, så och oskattlagde
torp, medh hella byens beskaffenheet och tillagor som
ähr belägin uty Södermannelandh Jönåckers häradh
och Kyhla sochn mätt Anno 1691 af
                                                Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Stora Lyda 1 hemman ähr Rusthåll medh alla dess till
    ägor och lägenheeter
                                                                                        Tunnor  Lass
I. Tall och Biörck iordh wähl häfdat    7 52/56
II. Samma iordh mon                           8 12/56
III. lycka åcker iordh                            - 38/56
             16 46/56 Tunnor
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                            8 23/56
IV. 14 tunnor sydwaldh            á 3   lass 42
V. 14 42/56 tunnor sydwaldh   á 1 ½      22 1/8
    Desse Båda ängar tegskiffte med
    Lilla Lyda
VI. 7 44/56 tunnor Syd och hårdhwald, båda af lycka
    stång tall uty denne á 3    23 1 1/4 lass     11 5/8
VII. 19 ½ tunnor hårdh waldh, uty denne äger
    A. 2/3 och B 1/3          á 3     58 3/8         38 11/12
                                                                        _______                114 11/12   
    J. Een hage af godt bette, humblegård
    till 20 stänger nylagder 

B. Lilla Lyda 1/4 hemman ähr af folliande
    lägenheeter
VIII. tall och Biörck iordh wähl hafdat    5 32/56
IX. lycka iordh mon                                 4 16/56
X. samma iordh mon                                - 44/56
            Summa 10 36/56
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                            5 18/56
    XI. 8 48/56 tunnor kerrwald    á 3        26 4/7
    VI. 7 44/56 tunnor Sydwald
        der af halfparten          á 3   23 1/4    11 5/8
    VII. 19 ½ tunnor hårdh wald
        der af 1/3         á 3    58 3/8                19 7/12
                                                                                            -        57 3/4
    K. Een hage af steenig mark
    Humblegårdh om 100 stänger

C. Högsätter 1/4 hemman beståår af fölliande
    till ägor
XII. Tall och Biörckiordh            4 32/56
XIII. samma iordh mon                3 ½
XIV. lycka åker iordh                    10/56
        Summa 8 14/56 tunnor
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                        4 7/56
    XV. 3 1/4 tunnor hårdhwald   á 3 lass 9 3/4
    XVI. 1 5/7 tunnor hårdhwald á 3        5 1/7
    XVII. 2 4/7 tunnor hårdh wald á 1      2 4/7
    XVIII. 3 tunnor hårdh wald     á 1      3
    XIX. 5 3/14 kerrwald               á 2      9                     -            20 13/28
    L. Een hage stennig mark, humblegård
    till 100 stänger

(Texten fortsätter på C8_089)

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Biörkewik Sochn och Daneby ägor här          
Gammersta by ägor mötter på denne sydan
Råsta ägor tager emot
Crono allmenningen mötter här
Engby
Hammarby ägor tager emot på denne sydan

hage af godt bette kerrwald
mager hårdh wald
moo-mark
Sydwald
Humbleker
Humbleker
kalfhage
Syde-wald
Tall-skoug
Syd-wald
hårdh wald
kerr wald
ahl skoug dugelig att rödia till eng
kerrwald

ahl skoug dugelig till äng
kerrwald
hage
Lagiöhle

Gran och Tall-skoug alt öfwer

måsse
kerr- och måsse wald
måsse
stenig backe
hage kerr wald
kerrwald
skoug med smått buskar
Knotorp

hage
hårdwald
Nytorp
kerrwald
hårdhwald
tallskoug
hårdh wald

Båttsmans stugan
Hage af godt bette
hårdh-wald
hage steenig
Stora Lyda
hage af steenig mark
Lilla Lyda
Stugan
åcker
Högsäter
hårdhwald
hårdhwald
Sydwald
Sydwald
Syde- och hårdhwald
kerrwald
Gammersta äng

Scala Ulnarum