C8:062c


(Text som fortsätter från C8_088, Lilla och Stora Lyda, Humblekerr mfl)
       
                                                                                                Tunnor Lass
D. Humbleker 1/8 hemman af fölliande lägenheeter
XX. tall och biörck iordh                             2 28/56
XXI. lycka iordh mon                                  2
XXII. Samma iordh                                       - 46/56
XXIII. Samma slags iordh                             - 28/56
        Summa 5 46/56
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                      2 51/56                                        
    XXIV. 5 tunnor hårdh wald              á 2 lass 10
    XXV. 7 22/28 5 tunnor kerr wald     á 3    23 13/28
    XXVI. 3 ½ 5 tunnor kerr wald         á 2        7
    XXVII. 5 tunnor Syd wald               á 1 ½    7 ½                    -         47 27/28
        ingen humblegård

E. Jbedem 1/8 hemman medh fölliande tillägor
XXVIII. tall och biörk iordh                    1 20/56
XXIX. samma iordh mon                        2 20/56
XXX. lycka åcker iordh                           1
        Summa 4 40/56
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                    2 20/56
    XXXI. 4 ½ tunnor Sydwald               á 2 lass 9
    XXXII. 4 3/14 tunnor Sydwald          á 1 ½    6 3/8
    XXXIII. 5 tunnor kerrwald                 á 2        10
    XXXIV. 2 1/4 tunnor hårdhwald mager á ½    1 1/8            -            26 ½
     Humblegård till 30 stänger
    M. Desse bäggie ähr om den hagen, ähr och
    godt bette.

    Oskatt lagde torp
F. Nytorp
N. talliordh            - 22/56
O. lycka åker         - 28
        Summa 1 det åhrliga uthsäde                                           ½
    P. 7 ½ tunnor hårdh wald         á ½      5 3/8
    Q. 2 tunnor kerrwald                á 2       4
    R. 1 3/7 tunnor hårdhwald       á 1/4    3/8                           -             7 3/4

G. Knotorp
S. tall iordh                   - 52/56
T. tall iordh                   1 -
        Summa 1 52/56 Dett åhrliga uthsädet                            - 54/56
    V. 5 23/28 tunnor kerrwald                  á 1 ½    8
    X. 4 9/12 tunnor kerr och måsse wald á ½     2 9/14            -          1 9/14
    Een hage ingen humblegård

H. Lagiöle
Y. tall iordh                        1
Z. tall iordh                        1
        Summa 2 det åhrliga sedet                                              1
    Å. 10 tunnor kerrwald                        á 2    20                    -          20
    Een hage ingen humblegård

    Denne By ähr Bohlby hafwer sin egen
    skoug, hvar uppå ähr nötorfftig fong skoug
    så och till huusbygnat, intet fyskie, snäfwert
    mulbette.