C8:066


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Frälsse hemmanet Åminne
med des till ägor och lägen-
heter som ähr belägit uty
Södermanneland Jönåkers
häradh och Biörckewyck sochn
Mätt Anno 1694 af
        Petter Utter

Åminne 1 frälsse hemman ähr förmedlat till
½ uty alla des uthlagor, des till ägor och legenheter
som effterföllier

Åker Eng                                                                Tunnor Lass
I. Lätt iordh sand blandat                    4 27/56
II. äfwen åcker iordh                            - 14/56
III. lycka åcker mon                            4 31/56
            9 16/56 Tunnor
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                    4 36/56
IV. 11 5/7 tunnor hårdh och måssewald
    med hasselskoug ad ½ lass              5 6/7
V. 3 3/8 tunnor kerrwaldh ad 2 lass     6 5/4
VI. 5 3/7 tunnor hårdh waldh ad 1 lass 5 3/7
VII. 1 1/4 tunnor hårdh wald ad 4 lass 5                            23
    A. Een hage af biörck och gran skoug
    B. C. twenne små hagar

    Detta ähr af gierda på Hoffsta ägor hwar
    på dett och niuter sin fång skoug till
    wed och gierdsell, ingen timberskoug,
    Nötorfftigt muhlbette, lytet fyskie,
    humblegårdh om 200 stänger

(Text på kartbilden:)
Broby
Åminne
Yngiarn Lacus
Biörk och granskoug

Scala Ullnarum