C8:067b


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Twenne frälsse hemman Hiulbo
och Harpebohl, medh des tillägor och
lägenheeter, hwilcka ähra belägna
uty Södermannelandh Jönåckers
häradh och Biörckwyck Sochn. Mätt Anno
1694 af
                Petter Utter

A. Hiulbo 1 frälsse hemman ähr förmedlat till ½ uty alla uth
    lagor och befinnes af fölliande lägenheeter

Åker Eng                                                                                Tunnor   Lass
I. Sandh och mooiordh                                    2 4/56
II. Sandh och mooiordh                                   2 6/56
III. Sandh och mooiordh                                  3 2/56
        7 12/56 Tunnor
    Dett åhrliga uth sädet ähr                                                    3 34/56
    IV. 7 1/4 tunnor Sydwaldh                ad 2 lass 14 ½
    V. 7 ½ tunnor Syd och måsse waldh ad 1 lass 7 ½
    VI. 3 ½ tunnor kerrwaldh                 ad 2 lass 7
    VII. 4 1/4 tunnor kerrwaldh              ad 2 lass 8 ½
    VIII. 3 3/8 tunnor kerrwaldh            ad 2 lass 6 3/4                       44 1/4

    B. En hage af godh skoug så och timber skoug till huusbygnat
    C. Näässet ähr af åtskillig slags skoug, sampt såågtimber
    män af herrgården mycket uth huggen
    D. En hage med bastskoug
    Humblegårdh till 200 stänger

E. Harpebohl 1 frälssehemman ähr förmedlat till 1/4 utj
    alla uthlagor, des lägenheeter som föllier
IX. Dyiordh                            - 45/56
X. Dyiordh                             - 45/56
XI. äfwen åcker iordh            - 7/56
            1 52/56
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                        54/56
    XII. 6 1/8 tunnor kerrwaldh             ad 2 lass 12 1/4
    XIII. 20 tunnor steenig hårdh waldh ad ½ lass 10                              22 1/4
    F. Een kalfhage
    G. Een basthage
    H. Nässet hwarpå byen skall hafwa sin fångskoug och
    muhlbette, humblegårdh till 100 stänger

    Desse ähra belägna på Crono Allmenningen
    och hafwa ett Nääs sig förbehållit, hwarest ähr myckit
    godh skoug af alla slag, timber till huus bygnat
    sampt sååg timber, men af herrgården öfwer hella Nässet
    mycket uthhuggen, godt muhlbette, så och godt fyskie,
    i synnerheet Hiulbo de hafwa emella bäggie
    Siögarne om wåren mycket godt fyskie.

(Text på kartbilden:)
Harpebohl
Basteskoug
Tall och granskoug
Biörck asp tall och granskoug
Hållwettern Lacus
Bast skoug
Biörck- asp- gran och tallskoug godh timberskoug at sååga af
Biörck tall och gran- skoug sampt och godh timber skoug
Sålatstuga
Hiulbo
Näsnaren    Lacus
Kultorp öön
Tall- och timber skoug
Hiulbo öö
Tall och timber-skoug

Scala Ullnarum