C8:069


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Crono sampt prästegårdarne med des till
ägor och lägenheeter hwilcka ähra be-
lägna uty Södermanneland och
Jönåkers häradh Biörkewyck Sochn
Mätt Anno 1691 af
                Petter Utter

    Notarum Explicatio

                { A. Crono hemman 1. förmedlat till ½
Wabbnäs { B. Crono hemman Jnfanteriet anslagit 1 förmedlat till 3/4
                {C. Prästegårdhen 1

Desse hafwa tegskiffte af alla lycka stång tall både åcker och
eng uthj fölliande lägenheeter.
                                                                                            A.            B.            C.
                                                                                          Åker Eng  åker äng   åcker äng
I. Skoug starck gran och en iordh    18.
II. Samma slags iorde mon              18.
                                36 Tunnor
  
  Fördelningen                                                                 12             12             12
    ett åhrligt uth säde ähr                                                    6               6              6
    III. 10 11/14 Tunnor godh kerrwald ad 3 Lass 39 1/7
    IV. 8 3/14 tunnor Sydh wald             ad 2          16 3/7
    V. 13 tunnor Sydwald                       ad ½          6 ½
    VI. 6 tunnor Sydh wald                    ad 2           12
    VII. 1 ½ tunnor hårdhwald               ad 2            3
    VIII. 3 5/7 tunnor Sydhwald            ad 3           11 1/7
                                                                                81 3/4
        Fördehlningen                                                            -   27 1/7   -   27 1/7    -   27 1/7
    Twenne hagar af knapt bette                                         D
    Twenne hagar af lycka bettes marck                                               E
    Twenne hagar af snefwer bett                                                                            F

(Text i högra spalten:)
Desse hafwa sin egen skoug med
Röör belagder men så godt som
ingen fång skoug till wed och
gierdsell, och mycket snefwert
mulbette, humblegårdh ingen uthan
B. hafwer en litten risshumblegårdh
om 100 stänger

(Text på kartbilden:)
Walla skougs ägor tager emot här
Yngiaren Lacus
Jullesta ägor här
små gran skoug
hage
hage
hage
hage
hage
hage
hårdh-wald
sydh-wald
sydwald
sydwald
hage
backe med små biörck-skoug
sydh-wald
backe odugelig
kerrwald
Nässet steen och små enskoug
Wabbnääs
Hagebyberga ägor och skoug sampt hägnar här
Praestegården
Kyrkian

Scala ulnarum