C8:071


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Skatte hemmanet Siögtorp medh dess
tillägor och lägenheeter som ähr be-
legit uty Södermannelandh Jönå-
kers häradh och Biörckwyck Sochn Mätt
Anno 1693 af
        Petter Utter

Siögtorp 1/8 Skatte befinnes af fölliande
lägenheeter    Nembligen

Åker Eng                                                        Tunnor  Lass
I. Biörck leer och sååg iordh    1
II. Sandh och öriordh                1 14/56
            Summa 2 14/56 Tunland
    Dett åhrliga uthsädet                                   1 7/56
    III. Kerr och hårdh waldh med ahl gran
        och biörck skoug, kan ey Calculeras
        men kan åhrlig gifwa                                            6

Detta ähr belägit på Crono all-
menningen, hwarpå det och sin
fångskoug till nötorfften niuter
till wedh gierdsell, och timber till
huus bygnat, nötorfftigt Mulbete
A. En hage biörck och tall skoug och
steenig marck, doch godt bette,
fyskie 2 kattzeståndh elliest galstrandh
och lytet humblegårdh ingen.

Rentan effter Method
åckern ad 4 kornet     1 : 22 : 16 1/5
Eng 2 lass ad 24 %    1 : 16    -
Skoug                         -    8    -  
                                   3 : 14 : 16 1/5
  
(Text på kartbilden:)
Lunsbo-siön
Siögtorp   
ahl och biörck-skoug
Malm sochn och Lundsbo hängnar
Biörck och tallskoug steenig marck
Ahlbro hängner tager emot här
Skoug och uthmarck här

Scala Ullnarum