C8:072a


(Kartakt inskannad i två delar:)


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Wedebyqwarn Crono hemman medh
dess till ägor och lägenheeter, som ähr
belägit uty Södermannelandh
Jönåckers häradh och Biörckwyck Sochn
Mätt Anno 1693 af
        Petter Utter

Wedebyqwan 1 Crono hemman ähr anslagit
till Jnfanterie, och befinnes af fölliande
lägenheeter
        Nembligen

Åker Eng                                                                        Tunnor  Lass
I. Strack leeriordh                    5 22/56
II. Sandh och lättiordh             6 22/56
III. Samma iordhmon              1 24/56
IV. Lycka åckeriordh               1 28/56
V. Samma slags iordhmon       - 14/56 
        Summa 14 54/56 Tunnland
    VI. 21 tunnor kerrwald                  ad 1 ½ lass 31 ½
    VII. 3 28/56 tunnor hårdhwald      ad 1 lass     3 ½
    VIII. 11 tunnor Tufwig hårdhwald ad 3 lass    33
        Denne effter fölliande Eng
        hafwa Tiersta och Wedebyqwarn
        tegskiffte, Tiersta äga 8 stänger
                    Wedebyqwarn 4 stänger
    IX. 11 3/4 tunnor tufwig hårdhwald ad ½ lass 5 6/7

            Dett åhrliga uthsädet                                             7 27/56  73 6/7

    Detta ähr afgierda på Kiersta ägor
    hwar på ähr nötorfftig fångskoug till
    wedh och gierdsell, intet timber
    knapt mulbette,
    A. B. Twenne hagar af biörckskoug
    och steenig marck, knapt bette,
    humblegårdh om 200 stänger
    Fyskie lytet 3 kattzeståndh, åhlfyskie
    räntar 1 lispund torr åhl
    C. En qwarn med ett par steenar.

(Text t.v. om rubriken:)
Methodiska Räntan
åcker ad 5 kornet              15 : 13 : 11
Engen 29 lass 24 öre        21 : 24 : -
gambla räntan på Qwarnboställe
    Tunnor spanmåhl        13 : 16 : -
    Humblegårdh                -   8 : -
    1 lispund åhl                 1 : 8  -   
                                        52 : 5 : 11

(Text i nedre marginalen t.h.:)
Reviderad Anno 1732

(Senare tillfogad text:)
Observationer wid framledne Landtmäta-
ren Petter Utters Charta öfwer Wedebyqwarn
i Södermanland nembligen:
Numero 1 Jnnehåller  5 Tunnor
Numero 2        -          5 : 24 kappar
Numero 3        -          1 : 14 1/4  - 
Numero 4        -          1 : 21 ½    -
Numero 5        -          -    8 1/4    -
    Summa 14 Tunnor 4 kappar åhrligen           7 Tunnor 2 kappar

Numero 6  -  20 Tunnor 13 kappar ad 1 ½ Lass    30 19/32 Lass   
Numero 7  -   6       -       21    -             1 Lass         6 21/32 Lass
Numero 8  -  11      -       11 kappar ad 3 Lass        34 1/32
Numero 9  -  11 : 9 kappar i proportion ad 4 stanger 1 7/8
                                                                    Summa____________
                                                                                73 ½ Lass

(Texten på kartbilden kan läsas under C8_102)