C8:073


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Crono hemmanet Kälckesta med
dess till ägor och legenheeter, som ähr
belägit uty Jönåckers häradh och
Halla Sochn i Södermanneladh
Mätt Anno 1693 af
            Petter Utter

Kälckesta 1 Crono hemman ähr anslagit till
Jnfanterie, medh fölliande lägenheeter
    Nembligen

Åker Eng                                                                                Tunnland Lass
I. Medellmåttig starck iordh        5 19/56
II. sammaledes iordh mon           9 28/56
III. Lätt iordh                               1 28/56
IV. Medellmåttig starck iordh     2 37/56
        Summa 19 Tunnland
     Dett åhrliga uthsädet ähr                                                    9 28/56
    V. 2 35/56 Kerrwald och hårdwald      ad 5 lass 13 1/8
    VI. 3 42/56 tunnor Syd- och hårdhwaldh ad 3 lass 11
    VII. 11 7/56 tunnor Kerr och hårdhwald ad 2 lass 22 1/4                  46 3/6

    Detta ähr afgierda på Ballersta ägor,
    hwarpå ähr nötorfftig fångskoug till
    wedh och gierdsell, till huusbygnat timber-
    skoug, snäfwert mulbette.
    A. En hage stenig marck och små granskoug
    fijske nötorfftigt 2 kattzeståndh, men
    inttet mer ähn som kan betallas fyske
    tygen, humblegårdh om 200 stänger

    Räntan effter Method:
    Åck[e]rn ad 6 kornet      23 : 25 : 12
    Eng 13 ½ lass skatt höö 10 : 8    -
    Humblegårdh                   -   8    -   
                        Summa       37 : 9 : 12
    Fyskie ey mer ähn arbettslöön

(Text på kartbilden:)
Ballersta hängnar tager emot på denne sydan
steenig med små granskoug
Yngaren Lacus
Kälckesta
Löffstanääs eller Prästegårds ägor möter här
Hallbo siön

Scala Ulnarum

(Text i vänstra marginalen:)
Halla Sochn 73.